publicaties

2013 - Gezondheidseffectscreening Zuidelijke Ring Groningen – GGD Groningen en Fast Advies, 27 augustus 2013
De Zuidelijke Ringweg in Groningen wordt aangepakt om de doorstroming, bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Met een GES zijn de effecten van het Ontwerp-tracébesluit gezondheidskundig beoordeeld. lees meer
2013 - Advies reikwijdte en detailniveau plan-MER herziening Structuurvisie Ruimtelijke Ordening transitie veehouderij, provincie Noord-Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2751-81, 1 mei 2013
Binnen de provincie Noord-Brabant wordt het ondersteunend beleid uitgewerkt om de transitie naar een duurzame veehouderij in 2020 verder vorm te geven, resulterende in een herziening van de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.- plichtige activiteiten en mogelijk nadelige effecten op Natura 2000-gebieden wordt de m.e.r. procedure doorlopen. De provincie heeft de Commissie voor […] lees meer
2012 - Handboek GES; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming. Fast, T., P.J. van den Hazel en D.H.J. van de Weerdt. Fast Advies en Bureau Medische Milieukunde. GGD Nederland, 2012
Het GES Handboek is een instrument voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. lees meer
2012 - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Klavertje 4-gebied, Venlo – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2512-139, 31 augustus 2012
Voor de structuurvisie van het Klavertje 4 gebied is een MER met Passende beoordeling en GES opgesteld. De Commissie is van oordeel dat de essentiële milieu-informatie nog niet volledig aanwezig is. lees meer
2012 - Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport buitengebied Lith -2013 – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2638-41, 2012
De gemeente Oss stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied Lith op. De Commissie voor de m.e.r. beschouwt o.a. een beschrijving van de ‘milieugebruiksruimte’ voor stikstof en geur als essentiële informatie in het MER. lees meer
2012 - Methoden voor gezondheid in MER of planvorming – Redactie: Tilly Fast, Jessica Kwekkeboom en Chris Zwerver; 27 maart 2012
Een overzicht met verschillende methoden om gezondheid in MER of planvorming in beeld te brengen met daarbij de voor- en nadelen, hoe, wanneer en de voorwaarden waaronder ze toegepast kunnen worden en praktijkvoorbeelden. lees meer
2012 - Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan westelijk buitengebied gemeente Putten – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2607-43, 2012
De Commissie adviseert in ieder geval te beschrijven wat de visie is op het buitengebied en de beoogde ruimte voor onder meer agrarische activiteiten en de effecten van het plan op natuur, leefomgeving en gezondheid. lees meer
2011 - Toetsingsadvies Plan-MER Prinses Beatrixlaan Rijswijk – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapport 2539-28, 2011
Het plan-MER bevat niet alle informatie die essentieel is voor het meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de structuurvisie. lees meer
2011 - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop over het Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 1830-169, 2011
De Commissie is van mening, dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is. lees meer
2011 - Hoe bepaal je gezondheid in planvorming – T. Fast, Fast Advies
Presentatie over de verschillende methoden om gezondheid in Ruimtelijke Ordening te bepalen en onder welke voorwaarden. lees meer