publicaties / Toetsingsadvies Plan-MER Prinses Beatrixlaan Rijswijk – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapport 2539-28, 2011

Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk

De gemeente Rijswijk wil een oplossing genereren voor de verkeersproblematiek rond de Prinses Beatrixlaan, de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied verhogen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Hiervoor is een structuurvisie opgesteld.

Toetsing van het plan-MER

Met de structuurvisie wordt nog geen keuze gemaakt voor één van de specifieke oplossingen uit eerdere haalbaarheidsstudies en verkenningen. In het plan-MER zijn de minimale en maximale milieueffecten van de verschillende mogelijkheden binnen de structuurvisie in beeld gebracht. De Commissie voor de m.e.r. heeft het plan-MER getoetst.

De Commissie concludeert, dat het MER niet alle informatie bevat die essentieel is voor het meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de structuurvisie. Het biedt o.a. onvoldoende inzicht in de gevolgen voor de leefkwaliteit en gezondheid. Het plan-MER bevat veel informatie, maar er ontbreken duidelijke kaarten waarop contouren voor lucht, geluid en externe veiligheid gecombineerd worden met (geplande) woningblokken.

Toetsingsadvies MER Structuurvisie Pr Beatrixlaan (0,4 mB)

publicaties