publicaties

2007 - City and environment; Health Impact Assessment. VNG
City and Environment: An instrument for designing a healthy living environment. Brochure. lees meer
2006 - Dosis effect relatie geur, effecten van geur – M. Smeets en T. Fast, OpdenKamp adviesgroep, Universiteit Utrecht en Fast Advies.
Beschrijving van de relatie tussen geur en gezondheid, de factoren die daarop van invloed zijn en de factoren die lokaal tot een afwijking van de algemene dosis effect relatie kunnen leiden. lees meer
2006 - Op weg naar een bruikbare dosis-effect relatie voor geur – OpdenKamp adviesgroep, Universiteit Utrecht en Fast Advies
Wat is er nodig voor een goed onderbouwde dosis effect relatie voor geur die inzicht geeft in het optreden van hinder en andere gezondheidseffecten en de factoren die de relatie (lokaal) kunnen beïnvloeden. lees meer
2006 - Gezondheidskundige rangschikking van milieuproblemen in Zuidoost-Utrecht
Een inventarisatie van de omvang en ernst van de milieu- en gezondheidsproblemen in Zuidoost Utrecht met behulp van de GES- en DALYs-methode. lees meer
2005 - Mogelijkheden en bevoegdheden van gemeenten en provincies op het terrein van milieu en gezondheid T. Fast, Fast Advies
Overzicht van de mogelijkheden en bevoegdheden van gemeenten en provincies op het terrein van milieu en gezondheid. lees meer
2004 - Gezondheidskundige rangschikking van regionale milieuproblemen in Provincie Utrecht T. Fast, Fast Advies
Een inventarisatie van de omvang en ernst van de milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie Utrecht door toepassing van de GES-methode en DALYs-methode. lees meer
2004 - Beoordelingskader Gezondheid en Milieu: nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol en slaapverstoring. T. Fast, redactie; RIVM rapport 630100002/2004
Ter ondersteuning van een kabinetsbesluit over een eventuele wijziging van het beleid gericht op het terugdringen van slaapverstoring door nachtelijk vliegverkeer van Schiphol is een Beoordelingskader Gezondheid en Milieu ingevuld. lees meer
2004 - Beoordelingskader Gezondheid en Milieu: GSM-basisstations, Legionella, radon, fijn stof en geluid door wegverkeer. T. Fast en M. van Bruggen, RIVM Rapport 609031001/2004
Het beoordelingskader is toegepast op legionella, straling in het binnenmilieu, GSM-basisstations, fijn stof en geluid. Het ministerie van VROM heeft de resultaten hiervan gebruikt om het beleid voor GSM-basisstations en radon te concretiseren. lees meer
2003 - Beoordelingskader Gezondheid en Milieu M. van Bruggen, T. Fast, RIVM Rapport 609026003 / 2003
De ontwikkeling van een instrument waarmee factoren in beeld worden gebracht die een rol spelen bij beleidsbeslissingen over milieuproblemen met gezondheidsaspecten. lees meer
2003 - Gezondheid en milieu: Kennis voor beleid Nr 2003/20, Gezondheidsraad.
Welke kennis ontbreekt en is nodig om de gezondheid van mensen beter te beschermen tegen nadelige omgevingsinvloeden en onnodige bezorgdheid over zulke invloeden weg te nemen? lees meer