opdrachten / Omgevingswet en de aansluiting op het Register Externe Veiligheidsrisico’s

In de Omgevingswet is vastgelegd dat er een Register voor Externe Veiligheidsrisico’s (REV) komt. De database moet voordat de Omgevingswet in werking treedt, gevuld zijn. Dit nieuwe register vervangt het huidige Register Risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van IenW en samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten gebouwd.

De gegevens van het RRGS kunnen niet zomaar overgezet worden naar het REV.

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’. Dit wordt vervangen door milieubelastende activiteiten. Een inrichting kan meer milieubelastende activiteiten hebben. De inrichtingen moeten dus omgezet worden naar de milieubelastende activiteiten. Ook wordt onder de Omgevingswet anders omgegaan met het groepsrisico. Milieubelastende activiteiten krijgen nu aandachtsgebieden Die moeten ook in het REV worden opgenomen. Tenslotte moeten ook nieuwe milieubelastende activiteiten in het REV ingevoerd worden, omdat nieuwe categorieën zijn toegevoegd en soms de drempelwaarde verlaagd is.

Om de data aan het REV aan te kunnen leveren moeten ook digitale processen en software gewijzigd worden.
Onduidelijk is hoever de Omgevingsdiensten (en dus de Bevoegd Gezagen) zijn met de vulling van en de digitale aansluiting op het REV. Hoe groot de opgave precies is en de daarmee gepaard gaande kosten zijn niet bekend.
Om hier inzicht in te krijgen heeft het ministerie van IenW (mede namens VNG, Omgevingsdienst-NL en IPO) een vragenlijst gestuurd naar alle 29 regionale coördinatoren van het Opdrachtgeversoverleg Omgevingsdienst, Gemeenten en Provincie.

Fast Advies wordt gevraagd de resultaten van de vragenlijst te verwerken en te rapporteren en aanbevelingen te doen om de vulling van en aansluiting op het REV te versnellen en zo te voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt.

opdrachten