publicaties / Handboek GES; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming. Fast, T., P.J. van den Hazel en D.H.J. van de Weerdt. Fast Advies en Bureau Medische Milieukunde. GGD Nederland, 2012

Milieufactoren en gezondheidseffecten

Met de GES kan de blootstelling aan luchtverontreiniging, geluid, geurhinder, externe veiligheid en elektromagnetische velden gezondheidskundig worden beoordeeld. Alle relevante bronnen zoals bedrijven, wegen, spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer en hoogspanningslijnen kunnen hierbij worden betrokken. Daarnaast kunnen de gezondheidseffecten van bodemverontreiniging in beeld worden gebracht.

GES-scores en milieugezondheidkwaliteiten

Op basis van de laatste stand van de beleidsmatige normering en meest recente wetenschappelijke dosis-respons relaties wordt het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) per milieufactor bepaald. Dit niveau krijgt voor al deze milieufactoren een GES-score van 6 (onvoldoende milieugezondheidkwaliteit). Vanuit het MTR worden de andere niveaus van blootstelling onder en boven het MTR in een logische reeks afgeleid. Vervolgens wordt een milieugezondheidkwaliteit en GES-score aan de verschillende niveaus van blootstelling toegekend. De milieugezondheidkwaliteiten variëren van ‘zeer goed’ (GES-score 0) tot ‘zeer onvoldoende’ (GES-score 8).

GES-scores in kleur op de kaart

De verschillende GES-scores worden per milieufactor als gekleurde contourvlakken op de plankaarten aangegeven. De kleuren lopen van groen (GES-score 0) via geel, oranje en rood tot paars (GES-score 8). Ook woningen en andere gevoelige bestemmingen kunnen als stip in de bijbehorende GES-kleur op de kaart worden aangegeven. Zo wordt in één oogopslag duidelijk waar zich knelpunten bevinden, maar ook waar gezondheidswinst te behalen is. In een tabel kan het  het aantal woningen, personen of gevoelige bestemmingen per GES-score voor elke milieufactor worden aangegeven.

De Gezondheidseffectscreening is in 2000 ontwikkeld voor GGD’en in opdracht van de ministeries van VWS en VROM. In 2012 is de zesde actualisatie verschenen waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt. Het Handboek GES wordt uitgegeven door GGD Nederland.

 

Handboek GES 2012.pdf (6,1 mB)

publicaties