publicaties / Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan westelijk buitengebied gemeente Putten – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2607-43, 2012

Notitie Reikwijdte en detailniveau MER bestemmingsplan Putten

De gemeente Putten wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Hiertoe is een notitie Reikwijdte en detailniveau voor het MER opgesteld. Hierin zijn de verschillende aspecten toegelicht en is beschreven met welke criteria de effecten van de verschillende alternatieven van de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderij en de autonome ontwikkeling bepaald worden.

Advies van de Commissie m.e.r.

Voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER in ieder geval bevatten de visie op het buitengebied en de beoogde ruimte voor onder meer agrarische activiteiten; een heldere beschrijving van de activiteiten die het plan mogelijk maakt; een beschrijving en onderbouwing van de beschreven alternatieven in relatie tot het vast te stellen bestemmingsplan en de positieve of negatieve effecten van het plan op natuur (specifiek Natura 2000-gebieden), leefomgeving en gezondheid.

Advies-RD-Bestemmingsplan-Putten-a2607rd.pdf (0,4 mB)

 

publicaties