publicaties / Gezonde Leefomgeving in Gemeentelijke Coalitieakkoorden – T. Fast. Fast Advies, januari 2019

Coalitieakkoorden van de 51 grootste gemeenten zijn geanalyseerd op ambities, doelen en beleid voor een gezonde leefomgeving in opdracht van het ministerie van IenW. In deze analyse zijn gemeenten met elkaar vergeleken in wat ze doen aan een gezonde leefomgeving. Ze kunnen van elkaar leren doordat duidelijk wordt op welke wijze vanuit ambities en doelen invulling gegeven kan worden aan beleid voor een gezonde leefomgeving. Ook wordt zo duidelijk hoe richting gegeven kan worden aan gezondheid in omgevingsvisies. Gemeenten kunnen zo gestimuleerd worden om ambities en beleid te ontwikkelen voor een gezonde leefomgeving.

Een gezonde leefomgeving is een omgeving die de gezondheid beschermt en bevordert. Aan een gezonde leefomgeving algemeen wordt slechts in ruim een derde van de coalitieakkoorden aandacht gegeven. Toch worden door vrijwel alle gemeenten ambities geformuleerd en/of beleid ontwikkeld  voor verbetering van de luchtkwaliteit (bescherming) en een vergroening van de leefomgeving (bevordering). Reden hiervoor is dat meegelift wordt met het behalen van klimaatdoelstellingen en de energietransitie (luchtkwaliteit) en klimaatadaptatie (groen).

Ook worden door veel gemeenten andere aspecten van een gezonde leefomgeving opgenomen in het coalitieakkoord. Dit gaat vooral om verkeersveiligheid en bewegen en in mindere mate om geluid en de sociale kwaliteit (ontmoeten in en toegankelijkheid van de openbare ruimte). Over geur,  elektromagnetische velden en externe veiligheid hebben weinig gemeenten iets opgenomen.

Het overgrote deel van de gemeenten geeft in het coalitieakkoord aan hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet. Slechts een kwart van de gemeenten geeft expliciet aan dat (het bevorderen van) gezondheid een belangrijke rol speelt bij de omgevingsvisie.

De gemeentelijke coalitieakkoorden zijn globaal gerangschikt naar de mate waarin aandacht geschonken is aan de aspecten van een gezonde leefomgeving. Helmond en Dordrecht voeren de lijst aan. Deze gemeenten hebben ambities en/of beleid geformuleerd voor de gezonde leefomgeving algemeen en voor vrijwel alle aspecten van gezondheidsbescherming en -bevordering. Onderaan de lijst staan Westland en Súdwest Fryslân. Deze gemeenten hebben vrijwel geen aspecten van een gezonde leefomgeving opgenomen in het coalitieakkoord.

 

Gezonde Leefomgeving in Gemeentelijke Coalitieakkoorden (3,0 mB)

publicaties