publicaties / Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Klavertje 4-gebied, Venlo – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2512-139, 31 augustus 2012

Klavertje 4

Het Rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas werken aan de ontwikkeling van het gebied Klavertje 4 tot een duurzaam werklandschap voor glastuinbouw, logistiek, agribusiness en aanverwante bedrijven en instellingen. Voor deze ontwikkelingen hebben zij een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. De Development Company Greenport Venlo (DCGV) treedt daarbij op als coördinator. Voor de besluitvorming over de structuurvisie is een Milieueffectrapport (MER) inclusief Passende beoordeling en Gezondheidseffectscreening (GES) opgesteld. De Commissie heeft deze informatie getoetst. Tijdens het toetsingsproces heeft DCGV een nadere toelichting op het MER en GES opgesteld en een aanvulling op de Passende beoordeling. Ook deze extra info is door de Commissie beoordeeld.

Toetsingsadvies

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop de essentiële milieu-informatie nog niet volledig aanwezig is. Het milieubelang kan daarom in deze fase van de gebiedsontwikkeling nog niet volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming over de intergemeentelijke Structuurvisie.

In het toetsingsadvies signaleert de Commissie onder meer:

  • De effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie zijn nog niet volledig beschreven;
  • Het MER gaat onvoldoende in op de effecten van de mitigerende en compenserende maatregelen;
  • De beschrijving van de referentiesituatie, de autonome ontwikkeling en het referentiejaar zijn niet helder;
  • Het MER gaat niet in op de ambitie van Klavertje 4 om bedrijven te clusteren en zo de omgeving open te houden van bebouwing;
  • Het GES-rapport geeft onvoldoende inzicht in de gevolgen van de gebiedsontwikkeling voor gezondheid.

Toetsingsadvies-MER-Klavertje-4-Venlo-a2512ts.pdf (0,6 mB)

publicaties