opdrachten

Advies over kwaliteit leefomgeving in Vlaanderen
Binnen het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid wordt gewerkt aan een kernversterkend beleid dat een kwalitatieve leefomgeving in steden en dorpen moet opleveren. Hiervoor is het allereerst nodig om te bepalen wat onder een kwalitatieve leefomgeving wordt verstaan en op basis hiervan wat de speerpunten van het Vlaamse beleid kunnen zijn. Het departement Omgeving […] lees meer
Actualisatie GES kaarten Provincie Utrecht
Op de website van de provincie Utrecht zijn GES kaarten opgenomen. Op deze GES kaarten zijn de milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES) in beeld gebracht. Voor luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, geur en elektromagnetische velden is de milieugezondheidskwaliteit weergegeven en tevens de woningen en andere gevoelige bestemmingen. De […] lees meer
Advies inhoud MER Varkenshouderij
Een varkenshouderij in Kapel-Avezaath wil herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 4.980 fokzeugen, 19.602 gespeende biggen en 1.176 opfokzeugen. Voor het besluit over de benodigde omgevingsvergunning wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een notitie reikwijdte en detailniveau […] lees meer
Toetsing MER Pluimveehouderij
Een bestaande pluimveehouderij in Buurmalsen wil uitbreiden. Naast de twee bestaande stallen zullen twee nieuwe stallen worden gerealiseerd, waardoor het aantal legkippen toeneemt van maximaal 59.300 naar maximaal 119.100. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeente West-Betuwe (voorheen Geldermalsen) heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER. […] lees meer
Gezonde leefomgeving in gemeentelijke coalitieakkoorden 2018 – 2022
Coalitieakkoorden van 51 gemeenten worden geanalyseerd op een gezonde leefomgeving. Gemeenten worden vergeleken. Zo kunnen ze van elkaar leren en gestimuleerd worden om ambities en beleid te ontwikkelen voor een gezonde leefomgeving. lees meer
Toetsing MER Omgevingsvisie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland werkt aan de Omgevingsvisie. De visie is een samenvoeging van bestaand beleid zoals de visie Ruimte en Mobiliteit, het Milieubeleidsplan en het Waterplan. De nieuwe omgevingsvisie bevat geen nieuw beleid. Daarnaast wil de provincie beslissen over drie beleidsverrijkingen 1. Rijke groenblauwe leefomgeving, 2. Juiste kantoor op de juiste plek en 3. Verstedelijking […] lees meer
Evaluatie Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is met een netwerkbijeenkomst op 20 mei 2016 officieel van start gegaan. Nu ruim twee jaar later is het tijd om het netwerk te evalueren: hoe draait het netwerk en hoe kan het versterkt worden. In opdracht van het RIVM wordt met een enquête onder de netwerkleden nagegaan: Beantwoord […] lees meer
Milieukwaliteitsprofiel en gezondheidsbevordering
Milieukwaliteitsprofielen (MKP) De provincie Utrecht heeft de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. Voor verschillende  gebiedstypen wordt de gewenste gebiedskwaliteit in een milieukwaliteitsprofiel (MKP) beschreven. In dit milieukwaliteitsprofiel worden per thema de ambities gegeven voor het betreffende gebiedstype. Bij keuzes voor de locatie van ontwikkelingen of voor de ruimtelijke inrichting in een gebied kan hieraan getoetst […] lees meer
Een gezonde leefomgeving in de provincie
Het IPO wil in een korte verkenning in beeld gebracht hebben wat de provincies moeten en kunnen doen aan een gezonde leefomgeving. Op basis daarvan wil het IPO zich laten adviseren hoe het thema "Gezonde leefomgeving" aan de Meerjarenagenda kan worden toegevoegd. lees meer
Milieukwaliteitsprofielen op gezondheid richten
De provincie Utrecht heeft een Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. De leidraad beschrijft voor verschillende gebiedstypen de gewenste gebiedskwaliteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Milieukwaliteitsprofielen (MKP). In de milieukwaliteitsprofielen wordt een bandbreedte in milieuambities gegeven, per thema variërend tussen de wettelijke ondergrens en de hoogst haalbare ambitie voor het betreffende gebiedstype. Voor het streven naar […] lees meer