opdrachten

Inspiratiekader voor een gezonde leefomgeving in provincies
Provincies werken verschillend aan een gezonde leefomgeving. De werkgroep Gezonde Leefomgeving van het IPO wil graag inventariseren hoe ze werken aan een gezonde leefomgeving en daarvan aansprekende voorbeelden verzamelen. Dit overzicht kan de provincies inzicht bieden in welke mogelijkheden zij hebben om een gezonde leefomgeving te realiseren en zo inspiratie vormen. In aanloop naar de […] lees meer
Omgevingswet en de aansluiting op het Register Externe Veiligheidsrisico’s
In de Omgevingswet is vastgelegd dat er een Register voor Externe Veiligheidsrisico’s (REV) komt. De database moet voordat de Omgevingswet in werking treedt, gevuld zijn. Dit nieuwe register vervangt het huidige Register Risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van IenW en samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten gebouwd. De […] lees meer
Advies MER Omgevingsvisie Amsterdam
De gemeente Amsterdam wil een Omgevingsvisie vaststellen, ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Ook wil ze huidige bewoners en gebruikers een stad bieden die klaar is voor de toekomst en nieuwe bewoners en gebruikers gastvrij onthalen. De Omgevingsvisie gaat in op de fysieke leefomgeving tot 2050. Voordat de gemeente hierover een besluit neemt worden […] lees meer
Advies over kwaliteit leefomgeving in Vlaanderen
Binnen het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid wordt gewerkt aan een kernversterkend beleid dat een kwalitatieve leefomgeving in steden en dorpen moet opleveren. Hiervoor is het allereerst nodig om te bepalen wat onder een kwalitatieve leefomgeving wordt verstaan en op basis hiervan wat de speerpunten van het Vlaamse beleid kunnen zijn. Het departement Omgeving […] lees meer
Actualisatie GES kaarten Provincie Utrecht
Op de website van de provincie Utrecht zijn GES kaarten opgenomen. Op deze GES kaarten zijn de milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES) in beeld gebracht. Voor luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, geur en elektromagnetische velden is de milieugezondheidskwaliteit weergegeven en tevens de woningen en andere gevoelige bestemmingen. De […] lees meer
Advies MER Omgevingsvisie Limburg
De provincie Limburg wil één integrale omgevingsvisie voor de toekomst van Limburg opstellen, met daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving. De provincie wil ook breder kijken en ingaan op bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie […] lees meer
Advies MER Omgevingsvisie Meierijstad
Meierijstad is een relatief jonge gemeente met drie grotere kernen. De gemeente wil de omgevingsvisie baseren op dat wat wettelijk nodig is, en het bestaande gemeentelijk beleid grotendeels overnemen, maar heeft tegelijkertijd nieuwe ambities benoemd in diverse documenten waaronder het Koersdocument en het coalitieakkoord. De gemeente heeft de Commissie advies gevraagd, over wat er in […] lees meer
Advies inhoud MER Varkenshouderij
Een varkenshouderij in Kapel-Avezaath wil herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 4.980 fokzeugen, 19.602 gespeende biggen en 1.176 opfokzeugen. Voor het besluit over de benodigde omgevingsvergunning wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een notitie reikwijdte en detailniveau […] lees meer
Toetsing MER Pluimveehouderij
Een bestaande pluimveehouderij in Buurmalsen wil uitbreiden. Naast de twee bestaande stallen zullen twee nieuwe stallen worden gerealiseerd, waardoor het aantal legkippen toeneemt van maximaal 59.300 naar maximaal 119.100. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeente West-Betuwe (voorheen Geldermalsen) heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER. […] lees meer
Gezonde leefomgeving in gemeentelijke coalitieakkoorden 2018 – 2022
Coalitieakkoorden van 51 gemeenten worden geanalyseerd op een gezonde leefomgeving. Gemeenten worden vergeleken. Zo kunnen ze van elkaar leren en gestimuleerd worden om ambities en beleid te ontwikkelen voor een gezonde leefomgeving. lees meer