publicaties / Methoden voor gezondheid in MER of planvorming – Redactie: Tilly Fast, Jessica Kwekkeboom en Chris Zwerver; 27 maart 2012

Hoe kan gezondheid in MER of planvorming in beeld gebracht worden? Hier heeft zich een groep van GGD’en en RIVM over gebogen. Deze ad hoc werkgroep heeft de verschillende methoden op een rijtje gezet. De voor- en nadelen, hoe, wanneer en de voorwaarden waaronder ze toegepast kunnen worden zijn kort samengevat. Per methode worden enkele praktijkvoorbeelden genoemd.

Aanleiding voor het opstellen van dit overzicht is dat er op verschillende manieren invulling aan gezondheid wordt gegeven, het kwaliteitsniveau wisselend is en er discussie is over in hoeverre en onder welke voorwaarden gezondheidseffecten kunnen worden gekwantificeerd.

Naast het overzicht van de verschillende methoden zijn in een algemene toelichting de uitgangspunten gegeven voor hoe je gezondheid in beeld kan brengen bij MER of planvorming.
De conclusie is, dat er verschillende methoden zijn, van kwalitatief naar kwantitatief. Welke het meest geschikt is kan niet in zijn algemeenheid gezegd worden. Dit hangt o.a. af van de precieze vraagstelling, planfase, draagvlak en gegevens die beschikbaar zijn. Bij de keuze van een methode kan het overzicht helpen.

Er wordt overlegd om het overzicht uit te breiden met factsheets per methode of om dit te vatten in een richtlijn. Er ligt nu in elk geval een overzicht waar consensus over is en dat richtinggevend kan zijn voor het in beeld brengen van gezondheid in MER of planvorming.

De eerste versie van de notitie is 5 december 2011 beschikbaar gekomen. Kleine wijzigingen en enkele aanvullingen hebben geleid tot een tweede versie die 27 maart 2012 gepubliceerd is.
 

Methoden voor gezondheid in MER en planvorming (0,2 mB)

publicaties