publicaties

2016 - Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving – Tilly Fast (Fast Advies) en Lea den Broeder. RIVM, december 2016
Bewoners worden steeds vaker betrokken programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zal deze bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen. De Omgevingswet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht. Maar hoe pak je dat aan en hoe richt je bewonersparticipatie […] lees meer
2016 - Instrumenten gezondheid en leefomgeving – Tilly Fast (Fast Advies) i.o.v. RIVM Contactpersonen Brigit Staatsen en Hanneke Kruize maart 2016
Dit rapport geeft een overzicht van instrumenten, die gezondheid in de leefomgeving in beeld brengen en waarmee de gevolgen van ruimtelijke ingrepen op de gezondheid afgewogen kunnen worden. Over het algemeen is niet te zeggen welke van deze instrumenten het meest geschikt is om gezondheid in beeld te brengen. Het toepassen van een instrument is […] lees meer
2016 - Plan van aanpak voor het opzetten van een Online Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid – T. Fast, Fast Advies, febr. 2016
Het RIVM heeft recent een enquête uitgezet onder milieu en gezondheidsprofessionals om de behoefte aan een kennisnetwerk rond het gebruik van instrumenten voor gezondheidseffectschatting bij planvorming te peilen. Hier werd zeer positief op gereageerd. Op basis hiervan gaf het RIVM de opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van een webbased netwerk. lees meer
2015 - GGD-richtlijn Geur en gezondheid – Fast, T. et al. RIVM Rapport 2015-0106
Het RIVM heeft de GGD-richtlijn Geurhinder uit 2002 herzien. De GGD gebruikt de richtlijn om burgers en overheidsdiensten te adviseren over geursituaties. Bijvoorbeeld of stank gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid, of de gemelde gezondheidsklachten samenhangen met de geur, wat de oorzaak is van de klachten en hoe deze opgelost kunnen worden. Door het stappenplan […] lees meer
2015 - Toetsingsadvies MER en de aanvulling Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 3021-19, 15 september 2015
De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP […] lees meer
2015 - Advies over reikwijdte en detailniveau MER Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 3021-08, 18 mei 2015
De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP […] lees meer
2015 - Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet – RIVM Rapport 2014-0138
In 2018 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Deze stelselherziening brengt bestaande regels over beheer en gebruik van de leefomgeving bij elkaar om de besluitvorming over projecten in de leefomgeving te vereenvoudigen en verbeteren. Ook normen voor de kwaliteit van de leefomgeving vallen onder de stelselherziening. In de ondersteuning van dit proces heeft het […] lees meer
2014 - Evaluatie Beoordelingskader Gezondheid en Milieu – T. Fast; Fast Advies, 15 april 2014
Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu is in 2003 ontwikkeld (van Bruggen en Fast, 2003). Met het Beoordelingskader zijn alle aspecten van een milieu- en gezondheidsprobleem op een gestandaardiseerde wijze te beschrijven, zodat het bevoegd gezag in staat is onderbouwd en transparant een besluit te nemen over interventie of het stellen van beleidsprioriteiten. De volgende werkwijze […] lees meer
2013 - Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling herziening structuurvisie ruimtelijke ordening transitie veehouderij, provincie Noord-Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2751-147, 11 december 2013
De provincie Noord-Brabant ontwikkelt nieuwe, innovatieve beleidsinstrumenten om te komen tot een zorgvuldige veehouderij in 2020. Zij herziet de structuurvisie en verkent daarbij o.a. de inzet van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. De Commissie bracht een toetsingsadvies uit over het MER bij deze herziening. Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling daarop De Commissie vindt dat […] lees meer
2013 - Milieu en gezondheid op de kaart – Marieke Theeuwen en Tilly Fast. Milieu, nr 6, 2013
Door Milieu en Gezondheid op de kaart te zetten wordt dit bespreekbaar gemaakt, gezondere locaties voor woningbouw gezocht, extra maatregelen bij infrastructuur onderbouwd en de leefkwaliteit verhoogd bij gebiedsinrichting. lees meer