publicaties

2019 - Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport varkenshouderij Sebava BV te Kapel-Avezaath. Commissie MER, 3363, 2019
Initiatiefnemer Sebava B.V. wil een varkenshouderij aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 28.860 varkens. Voordat de Provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De […] lees meer
2019 - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij Rijksstraatweg 61c Buurmalsen – Commissie MER, 3386, 2019
Maatschap G.J. Lagerweij en A.C. Lagerweij-Speijer wil haar pluimveehouderij aan de Rijksstraatweg 61c in Buurmalsen uitbreiden. Naast de twee bestaande stallen worden twee nieuwe stallen gebouwd, waardoor het aantal legkippen toeneemt van maximaal 59.300 naar maximaal 119.100. Voordat het College van B&W van de gemeente West-Betuwe besluit over de wijziging van het bestemmingsplan zijn de […] lees meer
2019 - Gezonde Leefomgeving in Gemeentelijke Coalitieakkoorden – T. Fast. Fast Advies, januari 2019
Coalitieakkoorden van de 51 grootste gemeenten zijn geanalyseerd op ambities, doelen en beleid voor een gezonde leefomgeving in opdracht van het ministerie van IenW. In deze analyse zijn gemeenten met elkaar vergeleken in wat ze doen aan een gezonde leefomgeving. Ze kunnen van elkaar leren doordat duidelijk wordt op welke wijze vanuit ambities en doelen […] lees meer
2018 - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Omgevingsvisie Zuid-Holland. Commissie MER, 3351, 21 december 2018
De provincie Zuid-Holland werkt aan de Omgevingsvisie. De visie is een samenvoeging van bestaand beleid zoals de visie Ruimte en Mobiliteit, het Milieubeleidsplan en het Waterplan. De nieuwe omgevingsvisie bevat geen nieuw beleid. Daarnaast wil de provincie beslissen over drie beleidsverrijkingen 1. Rijke groenblauwe leefomgeving, 2. Juiste kantoor op de juiste plek en 3. Verstedelijking […] lees meer
2018 - GES 2018 Handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving
Gezondheidseffectscreening (GES) is een screeningsmethode om de blootstelling aan diverse milieuaspecten met verschillende gezondheidseffecten, ook onder grenswaarden, gezondheidskundig te kunnen beoordelen en onderling te vergelijken en op kaarten weer te geven. Een GES kan gezondheid in beeld brengen bij ruimtelijke besluiten of planvorming en het opstellen van een omgevingsvisie. GES-contourkaarten geven aan waar de gezondheid […] lees meer
2017 - Wat moet en kan de provincie doen aan een gezonde leefomgeving – een verkenning. T. Fast, Fast Advies i.o.v. IPO, december 2017
Met de komst van de Omgevingswet komt gezondheid nadrukkelijker naar voren ook als afwegingsgrond voor het bepalen van normen. Het IPO wilde daarom weten wat de provincies moeten en kunnen doen aan een gezonde leefomgeving en op basis daarvan advies wat er op hun Meerjarenagenda zou moeten staan. Wat provincies moeten doen gaat vooral over […] lees meer
2017 - Kennisbericht geur
In een aantal gebieden in Nederland hebben veel mensen klachten en zorgen over geur van veehouderijen. Een deel van deze mensen vraagt zich af of dit effecten heeft op hun gezondheid. Ook vragen mensen zich af hoe het kan dat veehouderijen aan regelgeving en vergunning voldoen terwijl er toch overlast is. In het algemeen kan […] lees meer
2017 - Toetsingsadvies MER oprichting Biomineralenfabriek Roosendaal – Commissie voor de milieueffectrapportage, projectnummer 3154, 9 februari 2017
MER Oprichting biomineralenfabriek in Roosendaal Biomineralen BV wil een fabriek oprichten voor de productie van mestkorrels. De korrels worden gemaakt van varkensmest waarbij de restwarmte van afvalverbrander SUEZ wordt gebruikt. De installatie gaat 150.000 ton varkensmest per jaar verwerken. Daarom is voor het besluit over de omgevingsvergunning een milieueffectrapport opgesteld. Het college van Roosendaal heeft […] lees meer
2016 - Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving – Tilly Fast (Fast Advies) en Lea den Broeder. RIVM, december 2016
Bewoners worden steeds vaker betrokken programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zal deze bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen. De Omgevingswet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht. Maar hoe pak je dat aan en hoe richt je bewonersparticipatie […] lees meer
2016 - Instrumenten gezondheid en leefomgeving – Tilly Fast (Fast Advies) i.o.v. RIVM Contactpersonen Brigit Staatsen en Hanneke Kruize maart 2016
Dit rapport geeft een overzicht van instrumenten, die gezondheid in de leefomgeving in beeld brengen en waarmee de gevolgen van ruimtelijke ingrepen op de gezondheid afgewogen kunnen worden. Over het algemeen is niet te zeggen welke van deze instrumenten het meest geschikt is om gezondheid in beeld te brengen. Het toepassen van een instrument is […] lees meer