publicaties / Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport buitengebied Lith -2013 – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2638-41, 2012

R&D bestemmingsplan buitengebied Lith

De gemeente Oss stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op voor het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden, wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag in deze procedure is de gemeenteraad van Oss.
Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport (MER) opgesteld met daarin onder meer een beoordelingskader op basis waarvan de effecten beschreven zullen worden.

Advies van de Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

  • De gewenste ontwikkeling van het buitengebied met duidelijk omschreven ambities en criteria die kunnen dienen als toetsingskader voor de beoordeling van alternatieven en voor toekomstige initiatieven;
  • Een beschrijving van de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied. Deze wordt vrijwel geheel bepaald door natuur (m.n. depositie van stikstof) en geur;
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie;
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, door onder andere depositie van verzurende / vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden. De eventuele Passende beoordeling moet herkenbaar in het plan-MER worden opgenomen;
  • De mogelijke positieve en negatieve effecten van het plan op de overige natuurgebieden, op de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en cultuurhistorische waarden.

Advies R&D bestemmingsplan buitengebied Lith (0,4 mB)

publicaties