opdrachten / Advies over kwaliteit leefomgeving in Vlaanderen

Binnen het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid wordt gewerkt aan een kernversterkend beleid dat een kwalitatieve leefomgeving in steden en dorpen moet opleveren. Hiervoor is het allereerst nodig om te bepalen wat onder een kwalitatieve leefomgeving wordt verstaan en op basis hiervan wat de speerpunten van het Vlaamse beleid kunnen zijn.

Het departement Omgeving is recent opgericht na een fusie van de departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie. Verschillende begrippen van leefomgevingskwaliteit worden gehanteerd. Door een overkoepelend begrip Leefomgevingskwaliteit te definiëren kunnen verschillende teams binnen en buiten het departement met elkaar verbonden worden.

In een ‘inspiratienota leefomgevingskwaliteit’ zijn de huidige gehanteerde begrippen van leefomgevingskwaliteit beschreven en de vragen geformuleerd, die beantwoord moeten worden:

  • Hoe breed wordt het begrip leefomgevingskwaliteit gedefinieerd
  • Wat is het schaalniveau van het beleid rond het begrip leefomgevingskwaliteit
  • Hoe kan samengewerkt worden aan een goede leefomgevingskwaliteit, hoe kunnen hogere kwaliteitsambities tot stand komen en wat zijn rollen en posities van bijvoorbeeld bestuurders, burgers en ondernemers.

Deskundigen vanuit verschillende domeinen wordt gevraagd te reflecteren op deze inspiratienota en interessante invalshoeken, en vooral, vernieuwende kijkrichtingen te geven. Dit moet er toe leiden, dat het departement Omgeving een aantal nieuwe ingangen verder uitwerkt.opdrachten