publicaties / Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling herziening structuurvisie ruimtelijke ordening transitie veehouderij, provincie Noord-Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 2751-147, 11 december 2013

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt nieuwe, innovatieve beleidsinstrumenten om te komen tot een zorgvuldige veehouderij in 2020. Zij herziet de structuurvisie en verkent daarbij o.a. de inzet van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. De Commissie bracht een toetsingsadvies uit over het MER bij deze herziening.

Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling daarop
De Commissie vindt dat informatie ontbreekt over de onderdelen doelstelling en omschrijving van het voornemen. Dit hangt samen met het nog niet gereed zijn van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Deze BZV vormt naar mening van de Commissie een onlosmakelijk onderdeel uit van de structuurvisie. Er zijn in het MER ook geen volwaardige alternatieven voor de BZV beschouwd. Er kan daarom niet worden beoordeeld of het gekozen instrumentarium de gewenste prikkels tot de beoogde verbeterslag in de veehouderij geeft, of de ambities behaald kunnen worden en wat de milieueffecten daarvan zijn.

Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling herziening structuurvisie ruimtelijke ordening transitie veehouderij provincie Noord-Brabant 2751-147 (0,6 mB)

publicaties