opdrachten

Actualisatie Strategie Gezondheid en Milieu Provincie Groningen
De Strategie Gezondheid en Milieu van de Provincie Groningen is eind 2010 vastgesteld. Er is nu twee jaar aan de uitvoering gewerkt. In een bijeenkomst met de gedeputeerde en medewerkers van de provincie en GGD wordt de huidige strategie geëvalueerd en worden ideeën voor nieuwe projecten besproken. Op basis hiervan wordt een nieuwe strategie opgesteld. lees meer
Workshop beoordelingskader intensieve veehouderij en gezondheid Zevenaar
De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de ministeries van VWS en EZ een advies uitgebracht over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen. Hierin werd aanbevolen om het beoordelingskader gezondheid en milieu te gebruiken om op lokaal niveau de verschillende aspecten met belanghebbende partijen te kunnen afwegen en zo beleidsmatig een kwantitatief toetsingskader te kunnen opstellen. […] lees meer
Toetsingsadvies MER herziening structuurvisie ruimtelijke ordening transitie veehouderij Noord-Brabant
Binnen de provincie Noord-Brabant wordt beleid uitgewerkt om de transitie naar een duurzame veehouderij in 2020 verder vorm te geven. In dit kader worden de Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening Ruimte herzien. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.-plichtige activiteiten en mogelijk nadelige effecten op Natura 2000-gebieden wordt daarbij de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie heeft de Commissie […] lees meer
Workshop gezondheidsrisico’s intensieve veehouderijen Oss
De gemeente Oss wil een start maken met een dialoog tussen de gebruikers van het buitengebied om zo een visie op gezondheidsrisico's rond veehouderijen te ontwikkelen. Hiertoe is Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland gevraagd een workshop te organiseren waarbij het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu wordt toegepast op intensieve veehouderijen. Fast Advies begeleidt de workshop. lees meer
Ondersteuning GES Zuidelijke Ringweg Groningen
De Zuidelijke Ringweg in Groningen wordt aangepakt om de doorstroming, bereikbaarheid en de leefkwaliteit te verbeteren. Fast Advies ondersteunt de GGD Groningen bij de uitvoering van de GES om de effecten van het Ontwerp Tracébesluit gezondheidskundig te kunnen beoordelen. lees meer
Advies reikwijdte en detailniveau plan-MER herziening Structuurvisie Ruimtelijke Ordening transitie veehouderij, provincie Noord-Brabant
Binnen de provincie Noord-Brabant wordt het ondersteunend beleid uitgewerkt om de transitie naar een duurzame veehouderij in 2020 verder vorm te geven, resulterende in een herziening van de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.- plichtige activiteiten en mogelijk nadelige effecten op Natura 2000-gebieden wordt de m.e.r. procedure doorlopen. De provincie heeft de Commissie voor […] lees meer
Beoordelingskader intensieve veehouderijen
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) en GGD Nederland ontwikkelen een landelijke visie op gezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Hiervoor wordt het, door de Gezondheidsraad geadviseerde, “Beoordelingskader Gezondheid en Milieu” ingezet. Het Beoordelingskader Gezondheid & Milieu is een instrument dat alle aspecten in beeld brengt die belangrijk zijn bij beleidsbeslissingen over milieuproblemen met gezondheidsaspecten. […] lees meer
Advies Reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan buitengebied Lith
R&D bestemmingsplan buitengebied Lith De gemeente Oss stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op voor het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden, wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag in deze procedure is de gemeenteraad van Oss. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau […] lees meer
Leefkwaliteit verhogen op knelpunten milieu en gezondheid in de provincie Utrecht
Fast Advies ondersteunt de provincie Utrecht bij het verhogen van de leefkwaliteit door het ordenen van milieu en gezondheidknelpunten, het bepalen van de mogelijkheden om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen, het webbased rapporteren en vastleggen van de resultaten, metadata en werkproces en het bepalen van hoe de informatie over milieu en gezondheid op andere beleidsterreinen ingezet kan worden. lees meer
Toetsing MER Structuurvisie Klavertje 4
Rijk, provincie en gemeenten willen het Klavertje 4 gebied verder ontwikkelen tot een duurzaam werklandschap. Het gebied moet ruimte bieden aan glastuinbouw, logistieke bedrijven en agribusiness. Ook wordt gewerkt aan nieuwe infrastructuur en duurzame mobiliteitsoplossingen, de versterking van groenstructuren en duurzame energie- en watersystemen. Er is een MER inclusief een Gezondheidseffectscreening (GES) opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage beoordeelt of de milieuinformatie in het MER voldoende omschreven is om het milieubelang vollwaardig mee te kunnen meewegen in de besluitvorming over de structuurvisie. lees meer