opdrachten

Workshop gezondheidsrisico’s intensieve veehouderijen Oss
De gemeente Oss wil een start maken met een dialoog tussen de gebruikers van het buitengebied om zo een visie op gezondheidsrisico's rond veehouderijen te ontwikkelen. Hiertoe is Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland gevraagd een workshop te organiseren waarbij het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu wordt toegepast op intensieve veehouderijen. Fast Advies begeleidt de workshop. lees meer
Ondersteuning GES Zuidelijke Ringweg Groningen
De Zuidelijke Ringweg in Groningen wordt aangepakt om de doorstroming, bereikbaarheid en de leefkwaliteit te verbeteren. Fast Advies ondersteunt de GGD Groningen bij de uitvoering van de GES om de effecten van het Ontwerp Tracébesluit gezondheidskundig te kunnen beoordelen. lees meer
Advies reikwijdte en detailniveau plan-MER herziening Structuurvisie Ruimtelijke Ordening transitie veehouderij, provincie Noord-Brabant
Binnen de provincie Noord-Brabant wordt het ondersteunend beleid uitgewerkt om de transitie naar een duurzame veehouderij in 2020 verder vorm te geven, resulterende in een herziening van de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.- plichtige activiteiten en mogelijk nadelige effecten op Natura 2000-gebieden wordt de m.e.r. procedure doorlopen. De provincie heeft de Commissie voor […] lees meer
Beoordelingskader intensieve veehouderijen
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) en GGD Nederland ontwikkelen een landelijke visie op gezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Hiervoor wordt het, door de Gezondheidsraad geadviseerde, “Beoordelingskader Gezondheid en Milieu” ingezet. Het Beoordelingskader Gezondheid & Milieu is een instrument dat alle aspecten in beeld brengt die belangrijk zijn bij beleidsbeslissingen over milieuproblemen met gezondheidsaspecten. […] lees meer
Advies Reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan buitengebied Lith
R&D bestemmingsplan buitengebied Lith De gemeente Oss stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op voor het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden, wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag in deze procedure is de gemeenteraad van Oss. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau […] lees meer
Leefkwaliteit verhogen op knelpunten milieu en gezondheid in de provincie Utrecht
Fast Advies ondersteunt de provincie Utrecht bij het verhogen van de leefkwaliteit door het ordenen van milieu en gezondheidknelpunten, het bepalen van de mogelijkheden om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen, het webbased rapporteren en vastleggen van de resultaten, metadata en werkproces en het bepalen van hoe de informatie over milieu en gezondheid op andere beleidsterreinen ingezet kan worden. lees meer
Toetsing MER Structuurvisie Klavertje 4
Rijk, provincie en gemeenten willen het Klavertje 4 gebied verder ontwikkelen tot een duurzaam werklandschap. Het gebied moet ruimte bieden aan glastuinbouw, logistieke bedrijven en agribusiness. Ook wordt gewerkt aan nieuwe infrastructuur en duurzame mobiliteitsoplossingen, de versterking van groenstructuren en duurzame energie- en watersystemen. Er is een MER inclusief een Gezondheidseffectscreening (GES) opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage beoordeelt of de milieuinformatie in het MER voldoende omschreven is om het milieubelang vollwaardig mee te kunnen meewegen in de besluitvorming over de structuurvisie. lees meer
Advies Reikwijdte en Detailniveau MER bestemmingsplan westelijk buitengebied Putten
Herziening bestemmingsplan De gemeente Putten wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag in deze fase van deze procedure is de gemeenteraad van Putten. In de Notitie R&D Herziening bestemminsplan Westelijk Buitengebied Putten van 29 november 2011 wordt de reikwijdte en het detailniveau van het MER […] lees meer
Beoordelingskader intensieve veehouderij
Er wordt een Beoordelingskader Gezondheid en Milieu ingevuld voor intensieve veehouderijen, zodat gemeenten gezondheidsaspecten mee kunnen wegen bij besluitvorming over intensieve veehouderijen en de inrichting van het buitengebied. Fast Advies begeleidt de invulling en bespreking van het beoordelingskader met stakeholders en deskundigen. lees meer
Toetsing Trajectnota/MER regio Arnhem – Nijmegen
In de Trajectnota/MER worden de effecten beschreven van verschillende alternatieven die de bereikbaarheid en veiligheid over de weg moeten verbeteren en daarbij rekening te houden met de leefomgeving. Er zijn vijf alternatieven onderzocht. Bij drie daar van wordt de A15 doorgetrokken van knooppunt Ressen tot aan de A12. De Commissie voor de milieueffectrapportage toetst of de Trajectnota/MER voldoet aan de richtlijnen en de voor de besluitvorming essentiële informatie beschrijft. lees meer