opdrachten / Gezonde leefomgeving in gemeentelijke coalitieakkoorden 2018 – 2022

Coalitieakkoorden van de 51 grootste gemeenten worden geanalyseerd op een gezonde leefomgeving in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Programma Gezondheid in Milieubeleid). Wat nemen gemeenten op over een gezonde leefomgeving in het coalitieakkoord? Hoe geven ze vanuit ambities en doelen invulling aan beleid voor een gezonde leefomgeving? Hoe geven ze richting aan gezondheid in omgevingsvisies?
Door de analyse kunnen gemeenten met elkaar vergeleken worden in wat ze doen aan een gezonde leefomgeving.  Gemeenten kunnen van elkaar leren en gestimuleerd worden om ambities en beleid te ontwikkelen voor een gezonde leefomgeving.

 

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de nieuwe Omgevingswet komt het aspect gezondheid nadrukkelijker in beeld. De Omgevingswet biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen. Overheden kunnen gezondheid een integrale plek geven in hun omgevingsbeslissingen. Zij krijgen meer mogelijkheden om gezondheidsaspecten mee te wegen bij ruimtelijke besluiten. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verplicht om na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een omgevingsvisie te maken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn in de gemeenten coalitieakkoorden gesloten. Heeft een gezonde leefomgeving in de coalitieakkoorden al een plaats gekregen? Hoe belangrijk vinden gemeenten een gezonde leefomgeving? Zijn er al ambities, doelen of beleid geformuleerd zodat onder andere richting gegeven kan worden aan de nog op te stellen omgevingsvisie? Een gezonde leefomgeving beschermt de gezondheid doordat de milieubelasting zo laag mogelijk is en bevordert de gezondheid bijvoorbeeld omdat de inrichting inwoners stimuleert om te bewegen of elkaar te ontmoeten en de leefomgeving als prettig wordt ervaren. Formuleren gemeenten ambities en doelen op beide terreinen, dus zowel op gezondheidsbescherming als op gezondheidsbevordering? Hoe zetten ze ambities en doelen concreet om in beleid? Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten? Kunnen gemeenten hierbij van elkaar leren?

 

De rapportage van deze analyse is gereed: zie Publicatie Gezonde leefomgeving in gemeentelijke coalitieakkoorden

 

 

 

opdrachten