opdrachten / Advies MER Omgevingsvisie Limburg

De provincie Limburg wil één integrale omgevingsvisie voor de toekomst van Limburg opstellen, met daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving. De provincie wil ook breder kijken en ingaan op bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om een advies te geven over wat er in het milieueffectrapport moet komen.

opdrachten