opdrachten

Advies MER Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant
De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP […] lees meer
Actualisatie GES en nieuwe methoden voor gezondheid en leefomgeving
De milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie Utrecht zijn geïnventariseerd met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES). De kaarten met milieucontouren, woningen en andere gevoelige bestemmingen in GES-kleuren en de bijbehorende tabellen worden op de provinciale website weergegeven. De gegevens voor een aantal milieuaspecten worden geactualiseerd. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoeken van […] lees meer
Advies over reikwijdte en detailniveau van het MER Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen een Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) op voor de periode 2016-2021. Het PMWP geeft richting aan het milieu- en waterbeleid van de provincie, met specifieke nadruk op een aantal thema’s, waaronder grondwaterbeheer, waterveiligheid, klimaat en gezondheid. Omdat het PMWP mogelijk kaderstellend is voor activiteiten met aanzienlijke milieugevolgen en omdat mogelijk […] lees meer
Digitale handreiking gezondheid in de MER
De Commissie m.e.r. wil een digitale Handreiking gezondheid in milieueffectrapportage lanceren. De handreiking moet laten zien hoe je gezondheid kan meenemen in ruimtelijke plannen en projecten. De handreiking moet inzicht geven in de methoden en effectbepaling voor gezondheid in m.e.r.. De inhoud wordt gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijk inzichten en ervaringen (voorbeelden) uit MER-en en […] lees meer
Advies toepassing beoordelingskader intensieve veehouderijen en gezondheid in Winterswijk
In een pilot wordt het beoordelingskader intensieve veehouderijen en gezondheid op een situatie in Winterswijk toegepast. De gemeente Winterswijk, de ondernemer, de Provincie Gelderland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Dienst Landelijk Gebied en LTO Noord werken hier aan mee. De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft Fast Advies gevraagd te adviseren over het startdocument en de voorbereiding […] lees meer
Gezondheidskaarten actualiseren en breed beschikbaar stellen
In juni 2014 heeft GS van Groningen ingestemd met de nieuwe strategie gezondheid en milieu. In deze strategie wordt een aantal deelprojecten opgevoerd. Een daarvan is het project ‘gezondsheidskaarten actualiseren en breed beschikbaar stellen’. Van 2005 tot 2009 is het IPO project Gezondheid en Milieu uitgevoerd. In dit project heeft elke provincie onderzocht hoeveel mensen […] lees meer
GGD-Richtlijn geur en gezondheid
Geur vormt een belangrijk onderdeel van de praktijk van de afdeling medische milieukunde van de GGD. Mensen melden stankklachten en willen weten hoe gevaarlijk de stank is voor hun gezondheid. Of ze willen weten of hun gezondheidsklachten veroorzaakt worden door de stank. Ook gemeenten, provincies of omgevingsdiensten vragen de GGD om advies. Zij willen weten […] lees meer
Workshop Beoordelingskader intensieve veehouderij en gezondheid Nederweert
De gemeente Nederweert heeft behoefte aan handvaten hoe ze gezondheidsaspecten kan meewegen bij besluitvorming over intensieve veehouderijen en wil een visie ontwikkelen over intensieve veehouderijen en gezondheid en de inrichting van het buitengebied. De gemeente wil hiervoor het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu inzetten. Door dit beoordelingskader voor de situatie in Nederweert in te vullen en […] lees meer
GES Marinierskazerne Vlissingen
Er wordt een nieuwe Marinierskazerne gebouwd in Vlissingen. De nieuwe kazerne zal bijna 70 hectare groot zijn en huisvesting bieden aan circa 1.900 mariniers. GS van Zeeland en de gemeente Vlissingen stellen een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) op. Het ministerie van Defensie wil een gezondheidseffectscreening (GES) laten opstellen waarin de gevolgen voor de gezondheid van de op het terrein te huisvesten mariniers worden beoordeeld als gevolg van de milieubelasting van bronnen buiten het plangebied. lees meer
Onderbouwing en ratio geurnormen en evaluatie beoordelingskader
In het kader van een project van het ministerie van IenM over normen in de Omgevingswet inventariseert het RIVM de ratio, onderbouwing en gezondheidsaspecten van milieunormen. Er is een vragenlijst die voor elke milieufactor wordt ingevuld. Fast Advies wordt gevraagd het document voor geur op te stellen. In het project wordt ook het Beoordelingskader Gezondheid […] lees meer