opdrachten

Actualisatie GES voor plan-MER structuurvisie provincie Utrecht
De provincie Utrecht stelt een plan-MER op voor de Structuurvisie 2013 – 2025. Hiervoor wordt de GES Stad & Milieu uitgevoerd. Fast Advies ondersteunt hierbij en adviseert over hoe de resultaten in de plan-MER meegenomen kunnen worden. lees meer
Toetsing MER Nieuw Gemengd Bedrijf
Het Nieuw Gemengd Bedrijf Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB, een samenwerkingsverband van drie initiatiefnemers) is voornemens in de gemeente Horst aan de Maas een gesloten varkens- en pluimveebedrijf met een Bio Energie Centrale (BEC) te ontwikkelen. Deze ontwikkeling zal plaatsvinden op twee verschillende locaties in Grubbenvorst. Het huidige varkensbedrijf wordt uitgebreid; het pluimveebedrijf en de […] lees meer
Gezondheid in de 2e fase MER Ring Utrecht
Planstudie Ring Utrecht In  de planstudie Ring Utrecht worden mogelijkheden onderzocht om de bereikbaarheid van Midden-Nederland en de capaciteit van het wegennet rond Utrecht te vergroten. Hiervoor wordt de verkorte Tracé/milieueffectrapportage (m.e.r.-)procedure gevolgd. De procedure is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase zijn de effecten van verschillende alternatieven onderzocht. Na een toetsing van […] lees meer
Gezonde planvorming Gezonde planvorming
Wat is het Informatieblad Gezondheid in Planvorming?   In opdracht van de GGD Den Haag wordt een Informatieblad Gezondheid in Planvorming ontwikkeld. In dit informatieblad is een overzicht opgenomen van alle thema’s die belangrijk kunnen zijn voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Dit zijn naast milieuthema’s als lucht en geluid, ook thema’s als groen, […] lees meer
Atlas Leefomgeving Atlas Leefomgeving
Wat is Atlas Leefomgeving? De Atlas Leefomgeving is een website waar iedereen informatie over de kwaliteit van de leefomgeving kan bekijken. Op een kaart kan bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht, de geluidbelasting of de hoeveelheid groen op een gekozen locatie bekeken worden. Naast de kaart wordt informatie gegeven over de gezondheidsaspecten, het beleid en […] lees meer
Toetsing MER Beatrixlaan Rijswijk
Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk De gemeente Rijswijk wil een oplossing genereren voor de verkeersproblematiek rond de Prinses Beatrixlaan, de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied verhogen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Hiervoor is een structuurvisie opgesteld. Drie belangrijke onderdelen van deze structuurvisie zijn: • De reconstructie van de Prinses Beatrixlaan waarbij het doorgaande verkeer […] lees meer
Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu
Wat is Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu? Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu is een instrument om ruimtelijke plannen te toetsen op milieu- en gezondheidseffecten. Het brengt de gezondheidskundige kansen en knelpunten in beeld. Zo kan een GES Stad & Milieu ook bijdragen aan het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden in een gebied. Tevens zijn daarmee prioriteiten […] lees meer
Beoordelingskader Gezondheid en Milieu
Wat is het Beoordelingskader? Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu brengt alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming rond milieu en gezondheidsproblemen in beeld: omvang en ernst van gezondheidseffecten; beleving van de risico’s door publiek of politiek; mogelijke interventies en de effectiviteit; kosten en baten. Zo kan de afweging of maatregelen genomen moeten […] lees meer
Utrecht fietst
Fietsen is goed voor de stad en voor de mensen. Er is minder vuile lucht of geluid, de stad is beter bereikbaar en aantrekkelijker met een hogere winkelomzet. Fietsen betekent ook minder overgewicht, snellere zelfstandigheid van kinderen, minder isolement van ouderen en meer sociale cohesie en veiligheid in de wijk. Vanuit het netwerk Passie voor Utrecht ijver ik voor "Fietsstad Utrecht ", samen met de Milieuraad Utrecht, Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en GGD Utrecht. lees meer
Richtlijnen voor het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van bouwlocatie Rijswijk-Zuid
Ontwikkeling bouwlocatie Rijswijk-Zuid De gemeente Rijswijk heeft het voornemen om de grootschalige bouwlocatie Rijswijk-Zuid te ontwikkelen. Voorzien worden 4.250 woningen, 15 ha bedrijvigheid en 15 ha  voorzieningen. In het plangebied worden achtereenvolgens drie deelgebieden ontwikkeld: Sion, ‘t Haantje en TNO/Pasveld. Hiervoor moeten bestemmingplannen worden opgesteld. Dit wordt als eerste voor deelgebied Sion gedaan, de bestemmingsplannen […] lees meer