opdrachten

Advies Reikwijdte en Detailniveau MER bestemmingsplan westelijk buitengebied Putten
Herziening bestemmingsplan De gemeente Putten wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag in deze fase van deze procedure is de gemeenteraad van Putten. In de Notitie R&D Herziening bestemminsplan Westelijk Buitengebied Putten van 29 november 2011 wordt de reikwijdte en het detailniveau van het MER […] lees meer
Beoordelingskader intensieve veehouderij
Er wordt een Beoordelingskader Gezondheid en Milieu ingevuld voor intensieve veehouderijen, zodat gemeenten gezondheidsaspecten mee kunnen wegen bij besluitvorming over intensieve veehouderijen en de inrichting van het buitengebied. Fast Advies begeleidt de invulling en bespreking van het beoordelingskader met stakeholders en deskundigen. lees meer
Toetsing Trajectnota/MER regio Arnhem – Nijmegen
In de Trajectnota/MER worden de effecten beschreven van verschillende alternatieven die de bereikbaarheid en veiligheid over de weg moeten verbeteren en daarbij rekening te houden met de leefomgeving. Er zijn vijf alternatieven onderzocht. Bij drie daar van wordt de A15 doorgetrokken van knooppunt Ressen tot aan de A12. De Commissie voor de milieueffectrapportage toetst of de Trajectnota/MER voldoet aan de richtlijnen en de voor de besluitvorming essentiële informatie beschrijft. lees meer
Actualisatie GES voor plan-MER structuurvisie provincie Utrecht
De provincie Utrecht stelt een plan-MER op voor de Structuurvisie 2013 – 2025. Hiervoor wordt de GES Stad & Milieu uitgevoerd. Fast Advies ondersteunt hierbij en adviseert over hoe de resultaten in de plan-MER meegenomen kunnen worden. lees meer
Toetsing MER Nieuw Gemengd Bedrijf
Het Nieuw Gemengd Bedrijf Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB, een samenwerkingsverband van drie initiatiefnemers) is voornemens in de gemeente Horst aan de Maas een gesloten varkens- en pluimveebedrijf met een Bio Energie Centrale (BEC) te ontwikkelen. Deze ontwikkeling zal plaatsvinden op twee verschillende locaties in Grubbenvorst. Het huidige varkensbedrijf wordt uitgebreid; het pluimveebedrijf en de […] lees meer
Gezondheid in de 2e fase MER Ring Utrecht
Planstudie Ring Utrecht In  de planstudie Ring Utrecht worden mogelijkheden onderzocht om de bereikbaarheid van Midden-Nederland en de capaciteit van het wegennet rond Utrecht te vergroten. Hiervoor wordt de verkorte Tracé/milieueffectrapportage (m.e.r.-)procedure gevolgd. De procedure is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase zijn de effecten van verschillende alternatieven onderzocht. Na een toetsing van […] lees meer
Gezonde planvorming Gezonde planvorming
Wat is het Informatieblad Gezondheid in Planvorming?   In opdracht van de GGD Den Haag wordt een Informatieblad Gezondheid in Planvorming ontwikkeld. In dit informatieblad is een overzicht opgenomen van alle thema’s die belangrijk kunnen zijn voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Dit zijn naast milieuthema’s als lucht en geluid, ook thema’s als groen, […] lees meer
Atlas Leefomgeving Atlas Leefomgeving
Wat is Atlas Leefomgeving? De Atlas Leefomgeving is een website waar iedereen informatie over de kwaliteit van de leefomgeving kan bekijken. Op een kaart kan bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht, de geluidbelasting of de hoeveelheid groen op een gekozen locatie bekeken worden. Naast de kaart wordt informatie gegeven over de gezondheidsaspecten, het beleid en […] lees meer
Toetsing MER Beatrixlaan Rijswijk
Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk De gemeente Rijswijk wil een oplossing genereren voor de verkeersproblematiek rond de Prinses Beatrixlaan, de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied verhogen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Hiervoor is een structuurvisie opgesteld. Drie belangrijke onderdelen van deze structuurvisie zijn: • De reconstructie van de Prinses Beatrixlaan waarbij het doorgaande verkeer […] lees meer
Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu
Wat is Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu? Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu is een instrument om ruimtelijke plannen te toetsen op milieu- en gezondheidseffecten. Het brengt de gezondheidskundige kansen en knelpunten in beeld. Zo kan een GES Stad & Milieu ook bijdragen aan het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden in een gebied. Tevens zijn daarmee prioriteiten […] lees meer