opdrachten

Actualisatie gezondheidskaarten website
De milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie Utrecht zijn geïnventariseerd met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES). Dit heeft geresulteerd in kaarten met contouren, woningen en andere gevoelige bestemmingen in GES-kleuren. In tabellen is het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen voor de gehele provincie en voor verschillende clusters weergegeven. Deze kaarten en tabellen worden […] lees meer
Handleiding MilieuGezondheidsRisico MGR
De MGR (Milieu Gezondheids Risico)-indicator geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. De MGR is de milieugerelateerde ziektelast op een bepaalde plaats (adres, locatie) als percentage van de totale ziektelast. De (plaatsgebonden) MGR kan op verschillende wijzen worden toegepast en gevisualiseerd. De MGR is recent ontwikkeld door het RIVM voor de milieuaspecten […] lees meer
Kennisbericht Geur
Het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid publiceert kennisberichten, waarin voor verschillende thema’s de huidige stand van de wetenschappelijke kennis wordt gegeven. Deze kennisberichten worden opgesteld voor professionals die bij het platform zijn aangesloten aan de hand van hun (maatschappelijke) vragen. In de structuur van een Kennisbericht staan deze vragen en antwoorden centraal. Voor geur wordt […] lees meer
Actualisatie GES Handboek
Het handboek Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu is in 2000 door Fast Advies en Bureau Medische Milieukunde in opdracht van de ministeries VROM en VWS ontwikkeld. De laatste versie dateert uit 2012. Sindsdien zijn nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar gekomen of is het wettelijk kader herzien. Ook geeft het gebruik van het handboek in de praktijk aanleiding […] lees meer
Advies MER oprichting biomineralenfabriek
Biomineralen BV wil een fabriek oprichten voor de productie van mestkorrels. De korrels worden gemaakt van varkensmest waarbij de restwarmte van afvalverbrander SUEZ wordt gebruikt. De installatie gaat 150.000 ton varkensmest per jaar verwerken. Daarom is voor het besluit over de omgevingsvergunning een milieueffectrapport opgesteld. Het college van Roosendaal heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het […] lees meer
Advies over de omvang van gezondheidseffecten van milieuproblemen en de effectiviteit van maatregelen in de provincie Utrecht
De provincie Utrecht wil inzicht in de omvang van blootstelling en gezondheidseffecten van diverse milieuproblemen. Ook wil de provincie Utrecht inzicht in de bijdrage van bronnen aan de blootstelling en in de aspecten die van invloed zijn op de relatie tussen blootstelling en gezondheid. Zo kan nagegaan en duidelijk gemaakt worden wat de noodzaak en […] lees meer
Ondersteuning bij onderzoek Health Impact Assessment
Het RIVM verzoekt om ondersteuning bij onderzoek op het gebied van Health Impact Assessment (HIA). Het RIVM verricht voor het Ministerie van IenM onderzoek naar de mogelijkheden voor een integraal afwegingsinstrumentarium dat op lokaal niveau toegepast kan worden om de gevolgen van lokale ruimtelijke maatregelen op de gezondheid af te kunnen wegen ten opzichte van […] lees meer
Advies MER Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant
De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP […] lees meer
Actualisatie GES en nieuwe methoden voor gezondheid en leefomgeving
De milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie Utrecht zijn geïnventariseerd met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES). De kaarten met milieucontouren, woningen en andere gevoelige bestemmingen in GES-kleuren en de bijbehorende tabellen worden op de provinciale website weergegeven. De gegevens voor een aantal milieuaspecten worden geactualiseerd. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoeken van […] lees meer
Advies over reikwijdte en detailniveau van het MER Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen een Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) op voor de periode 2016-2021. Het PMWP geeft richting aan het milieu- en waterbeleid van de provincie, met specifieke nadruk op een aantal thema’s, waaronder grondwaterbeheer, waterveiligheid, klimaat en gezondheid. Omdat het PMWP mogelijk kaderstellend is voor activiteiten met aanzienlijke milieugevolgen en omdat mogelijk […] lees meer