opdrachten

Milieukwaliteitsprofiel en gezondheidsbevordering
Milieukwaliteitsprofielen (MKP) De provincie Utrecht heeft de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. Voor verschillende  gebiedstypen wordt de gewenste gebiedskwaliteit in een milieukwaliteitsprofiel (MKP) beschreven. In dit milieukwaliteitsprofiel worden per thema de ambities gegeven voor het betreffende gebiedstype. Bij keuzes voor de locatie van ontwikkelingen of voor de ruimtelijke inrichting in een gebied kan hieraan getoetst […] lees meer
Een gezonde leefomgeving in de provincie
Het IPO wil in een korte verkenning in beeld gebracht hebben wat de provincies moeten en kunnen doen aan een gezonde leefomgeving. Op basis daarvan wil het IPO zich laten adviseren hoe het thema "Gezonde leefomgeving" aan de Meerjarenagenda kan worden toegevoegd. lees meer
Milieukwaliteitsprofielen op gezondheid richten
De provincie Utrecht heeft een Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. De leidraad beschrijft voor verschillende gebiedstypen de gewenste gebiedskwaliteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Milieukwaliteitsprofielen (MKP). In de milieukwaliteitsprofielen wordt een bandbreedte in milieuambities gegeven, per thema variërend tussen de wettelijke ondergrens en de hoogst haalbare ambitie voor het betreffende gebiedstype. Voor het streven naar […] lees meer
Actualisatie gezondheidskaarten website
De milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie Utrecht zijn geïnventariseerd met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES). Dit heeft geresulteerd in kaarten met contouren, woningen en andere gevoelige bestemmingen in GES-kleuren. In tabellen is het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen voor de gehele provincie en voor verschillende clusters weergegeven. Deze kaarten en tabellen worden […] lees meer
Handleiding MilieuGezondheidsRisico MGR
De MGR (Milieu Gezondheids Risico)-indicator geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. De MGR is de milieugerelateerde ziektelast op een bepaalde plaats (adres, locatie) als percentage van de totale ziektelast. De (plaatsgebonden) MGR kan op verschillende wijzen worden toegepast en gevisualiseerd. De MGR is recent ontwikkeld door het RIVM voor de milieuaspecten […] lees meer
Kennisbericht Geur
Het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid publiceert kennisberichten, waarin voor verschillende thema’s de huidige stand van de wetenschappelijke kennis wordt gegeven. Deze kennisberichten worden opgesteld voor professionals die bij het platform zijn aangesloten aan de hand van hun (maatschappelijke) vragen. In de structuur van een Kennisbericht staan deze vragen en antwoorden centraal. Voor geur wordt […] lees meer
Actualisatie GES Handboek
Het handboek Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu is in 2000 door Fast Advies en Bureau Medische Milieukunde in opdracht van de ministeries VROM en VWS ontwikkeld. De laatste versie dateert uit 2012. Sindsdien zijn nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar gekomen of is het wettelijk kader herzien. Ook geeft het gebruik van het handboek in de praktijk aanleiding […] lees meer
Advies MER oprichting biomineralenfabriek
Biomineralen BV wil een fabriek oprichten voor de productie van mestkorrels. De korrels worden gemaakt van varkensmest waarbij de restwarmte van afvalverbrander SUEZ wordt gebruikt. De installatie gaat 150.000 ton varkensmest per jaar verwerken. Daarom is voor het besluit over de omgevingsvergunning een milieueffectrapport opgesteld. Het college van Roosendaal heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het […] lees meer
Advies over de omvang van gezondheidseffecten van milieuproblemen en de effectiviteit van maatregelen in de provincie Utrecht
De provincie Utrecht wil inzicht in de omvang van blootstelling en gezondheidseffecten van diverse milieuproblemen. Ook wil de provincie Utrecht inzicht in de bijdrage van bronnen aan de blootstelling en in de aspecten die van invloed zijn op de relatie tussen blootstelling en gezondheid. Zo kan nagegaan en duidelijk gemaakt worden wat de noodzaak en […] lees meer
Ondersteuning bij onderzoek Health Impact Assessment
Het RIVM verzoekt om ondersteuning bij onderzoek op het gebied van Health Impact Assessment (HIA). Het RIVM verricht voor het Ministerie van IenM onderzoek naar de mogelijkheden voor een integraal afwegingsinstrumentarium dat op lokaal niveau toegepast kan worden om de gevolgen van lokale ruimtelijke maatregelen op de gezondheid af te kunnen wegen ten opzichte van […] lees meer