publicaties / Plan van aanpak voor het opzetten van een Online Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid – T. Fast, Fast Advies, febr. 2016

Het RIVM heeft recent een enquête uitgezet onder milieu en gezondheidsprofessionals om de behoefte aan een kennisnetwerk rond het gebruik van instrumenten voor gezondheidseffectschatting (health impact assessment of HIA) bij planvorming te peilen. Hier werd zeer positief op gereageerd. Op basis hiervan gaf het RIVM de opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van een webbased netwerk.
Een netwerk kan alleen levend en succesvol zijn als het goed aansluit bij de wensen van de netwerkleden. Om deze wensen in kaart te brengen zijn gesprekken gevoerd met potentiële netwerkleden. Bij een succesvol professioneel netwerk is nagegaan wat de succesfactoren zijn en wat hiervan overgenomen kan worden. Ook is nagegaan bij welk online platform aangesloten kan worden. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van een online netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid.

Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Het doel van het netwerk is te bevorderen, dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder gezondheidseffectbeoordelingen, samen te doen, kwaliteit te bevorderen en borgen en uit te dragen dat het belangrijk is dat gezondheid meegenomen wordt bij de inrichting van de leefomgeving. Het netwerk wordt in eerste instantie gevormd door medewerkers van GGD’en, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, universiteiten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving. Voor het online platform wordt aangehaakt bij het Social Office van de Atlas Leefomgeving met een eigen webadres. Er wordt een kernteam gevormd met een trekker. Het kernteam stelt een jaaragenda met activiteiten op. Voor activiteiten wordt telkens bekeken of samen opgetrokken kan worden met andere netwerken zoals de sectie gezondheid en milieu van de VVM en de GGD werkgroep ruimtelijke ordening.

 

Plan van aanpak Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid (1,2 mB)

publicaties