publicaties / Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet – RIVM Rapport 2014-0138

In 2018 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Deze stelselherziening brengt bestaande regels over beheer en gebruik van de leefomgeving bij elkaar om de besluitvorming over projecten in de leefomgeving te vereenvoudigen en verbeteren. Ook normen voor de kwaliteit van de leefomgeving vallen onder de stelselherziening. In de ondersteuning van dit proces heeft het RIVM een groot aantal milieunormen op een rij gezet en de normen geƫvalueerd. Daarbij is gelet op hoe de normen zich tot elkaar verhouden, hoe goed ze zijn onderbouwd en hoe ze uitpakken in de praktijk. De nadruk lag op normen voor de doelen gericht op gezondheid en veiligheid.
In het hoofdrapport wordt ingegaan op de herkomst van de normen, hoe normen en indicatoren kunnen worden gebruikt om de relatie te leggen tussen de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid en wat de ratio is achter de hoogte van normen en de onderbouwing daarvan. Voor de leesbaarheid is een meer gedetailleerde beschrijving van het onderliggende materiaal in een afzonderlijk bijlagenrapport opgenomen. Het hoofdstuk Ratio en onderbouwing normen geur in het bijlagenrapport is geschreven door Tilly Fast.
In het hoofdrapport wordt een nieuwe gezondheidsindicator (Milieugezondheidsrisico of MGR) geĆÆntroduceerd. Er worden situaties beschreven waarbij gezondheidskundige advieswaarden en normen ontbreken of onvoldoende dan wel omstreden zijn, en hoe in die situaties beleid gestalte kan krijgen.Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop kosten en baten in de bestaande normering zijn verwerkt en de wijze waarop kosten en baten (analyses) kunnen worden gebruikt in besluitvorming over de omgevingskwaliteit.
Het hoofdrapport en het bijlagenrapport zijn te downloaden van de RIVM website:
Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet Hoofdrapport

Het hoofdrapport en het bijlagenrapport zijn ook hier te downloaden:

Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet HoofdrapportGezondheid en veiligheid in de Omgevingswet Bijlagenrapport publicaties