publicaties / Advies over reikwijdte en detailniveau MER Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 3021-08, 18 mei 2015

De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP de m.e.r.-procedure doorlopen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Omdat nog niet goed duidelijk is over welke thema’s in het PMWP keuzes zullen worden gemaakt, adviseert de Commissie om bij het opstellen van het milieueffectrapport een aantal stappen te doorlopen. Het stappenplan zal duidelijk maken welke doelen met het plan behaald moeten worden, welke keuzemogelijkheden er zijn en welke effecten deze keuzes hebben voor bijvoorbeeld natuur, waterkwaliteit of gezondheid. Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre de gestelde doelen met dit plan gehaald kunnen worden en welke aandachtspunten er zijn voor andere plannen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en vervoer, energie, landbouw en natuur.

 
Advies NRD PMW 3021-08.pdf (0,5 mB)

publicaties