publicaties / Toetsingsadvies MER en de aanvulling Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant – Commissie voor de milieueffectrapportage, rapportnummer 3021-19, 15 september 2015

De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP de m.e.r.-procedure doorlopen.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het milieueffectrapport nog informatie ontbreekt die van belang is voor de besluitvorming. Uit het rapport is niet duidelijk tot welke (nieuwe) activiteiten het PMWP kan leiden en wat de verschillen zijn tussen het nieuwe en het oude beleid. Daardoor zijn ook de (milieu)effecten van het nieuwe plan niet goed te bepalen. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat een besluit wordt genomen.

Voorlopig advies MER PMWP Noord Brabant 3021-8.pdf (0,5 mB)

 

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport maakt duidelijk dat het beleid voor grondwaterwinningen gevolgen kan hebben voor natuur. De Commissie adviseert om bij de uitwerking van dit beleid systematisch aandacht te besteden aan maatregelen om negatieve effecten op natuurgebieden te voorkomen.

De andere beleidsuitspraken uit het plan zijn nog niet goed op milieueffecten te beoordelen. Het plan richt zich vooral op het maken van afspraken met andere partijen en het doen van onderzoek. In het rapport zijn wel effecten van deze uitspraken opgenomen, maar deze moeten volgens de Commissie vooral worden gezien als kansen en risico’s op bepaalde effecten. Besluiten over concrete activiteiten worden pas later genomen. Pas dan kunnen daarvan ook de effecten bepaald worden

Toetsingsadvies MER PMWP Noord Brabant 3021-19.pdf (0,5 mB)

publicaties