opdrachten / Toetsing MER Omgevingsvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland werkt aan de Omgevingsvisie. De visie is een samenvoeging van bestaand beleid zoals de visie Ruimte en Mobiliteit, het Milieubeleidsplan en het Waterplan. De nieuwe omgevingsvisie bevat geen nieuw beleid. Daarnaast wil de provincie beslissen over drie beleidsverrijkingen 1. Rijke groenblauwe leefomgeving, 2. Juiste kantoor op de juiste plek en 3. Verstedelijking en wonen. Voordat Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een Leefomgevingstoets. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd dit rapport te beoordelen.

opdrachten