opdrachten / Een gezonde leefomgeving in de provincie

De provincies hebben in IPO-verband ambities geformuleerd als onderdeel van de IPO-Meerjarenagenda (MJA) voor de huidige collegeperiode. Hiervoor zijn zes prioritaire thema’s benoemd. Het thema “Milieu en Gezondheid” maakt hier nog geen onderdeel van uit. Met de Omgevingswet komt gezondheid nadrukkelijker naar voren bijvoorbeeld als afwegingsgrond voor het bepalen van normen. Het IPO wil daarom in een korte verkenning in beeld gebracht hebben wat de provincies moeten en kunnen doen voor een gezonde leefomgeving. Op basis daarvan wil het IPO zich laten adviseren over of en hoe het thema “Gezonde Leefomgeving” aan de Meerjarenagenda kan worden toegevoegd.

opdrachten