opdrachten / Actualisatie gezondheidskaarten website

De milieu- en gezondheidsproblemen in de provincie Utrecht zijn geïnventariseerd met behulp van de methode Gezondheidseffectscreening (GES). Dit heeft geresulteerd in kaarten met contouren, woningen en andere gevoelige bestemmingen in GES-kleuren. In tabellen is het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen voor de gehele provincie en voor verschillende clusters weergegeven.
Deze kaarten en tabellen worden op de provinciale website gepubliceerd (gezondheidsknelpuntenkaarten provincie Utrecht).

De gegevens voor een aantal milieuaspecten worden geactualiseerd. Het gaat om het geluid van wegen, spoorwegen en van bedrijven, externe veiligheid van bedrijven en de luchtkwaliteit. De provincie verzoekt om ondersteuning hiervoor.

opdrachten