opdrachten / Milieukwaliteitsprofiel en gezondheidsbevordering

Milieukwaliteitsprofielen (MKP)

De provincie Utrecht heeft de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. Voor verschillende  gebiedstypen wordt de gewenste gebiedskwaliteit in een milieukwaliteitsprofiel (MKP) beschreven. In dit milieukwaliteitsprofiel worden per thema de ambities gegeven voor het betreffende gebiedstype. Bij keuzes voor de locatie van ontwikkelingen of voor de ruimtelijke inrichting in een gebied kan hieraan getoetst en mee rekening gehouden worden.

 

Gezondheidsbevordering

De provincie, GGD en enkele gemeenten willen ook thema’s die iets zeggen over een gezondheidsbevorderende en/of prettig ervaren omgeving opnemen in de MKP.
Ook wordt gevraagd nader te kijken naar een aanvullende karakterisering van de mensen die in het gebied wonen, naast de huidige gebiedstypering. Ambities voor een gezonde leefomgeving kunnen daar namelijk mogelijk ook afhankelijk van zijn. In een gebied met bijvoorbeeld relatief veel mensen met een lage sociaal-economische status (SES) kunnen de ambities voor de inrichting van de leefomgeving hoger zijn, omdat de gezondheid bij deze groep vaak slechter is en ook meer gezondheidswinst te behalen is.

 

Voorstel indicatoren en karakterisering bevolking

Er worden gesprekken gevoerd met medewerkers van de provincie Utrecht, GGD regio Utrecht en enkele gemeenten. Ook worden indicatoren voor gezondheidsbevordering en een prettig ervaren omgeving uit bestaande instrumenten geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor thema’s en indicatoren die opgenomen kunnen worden in het MKP-systeem. Voor deze indicatoren wordt aangegeven waar ruimtelijke informatie beschikbaar is. Er wordt ook een voorstel gedaan voor verschillende ambitieniveaus voor deze indicatoren.

Ook wordt een voorstel gedaan voor indicatoren, die niet opgenomen kunnen worden in het, kwantitatieve, MKP-systeem, maar die wel zinvol zijn om naast dit systeem op te nemen.

Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor  sociaaleconomische thema’s en indicatoren, die geschikt zijn voor het karakteriseren van een gebied en/of van de bevolking.

 

opdrachten