nieuws

15 mei 2017 - Derde Bijeenkomst Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Op 23 juni 2017 is de derde bijeenkomst van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Weer een gelegenheid om kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving. Er is een inspirerend verhaal over leefomgeving, bewegen en sport. Workshops zijn er over bewonersparticipatie, afwegingskaders, meer aan gezondheid doen dan wettelijk voorgeschreven en de Omgevingswet en […] lees meer
08 december 2016 - Handreiking bewonersparticipatie gepubliceerd
Bewoners worden steeds vaker betrokken programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. Maar hoe pak je dat aan en hoe richt je bewonersparticipatie in? In de ‘Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving’ worden hiervoor handvatten gegeven. De handreiking gaat in op welke verschillende vormen van bewonersparticipatie er […] lees meer
18 maart 2016 - Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid
Het Online Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid gaat van start. Het doel van het netwerk is te bevorderen, dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder gezondheidseffectbeoordelingen. Ook gaat het netwerk samen doen, kwaliteit bevorderen en […] lees meer
12 november 2015 - Richtlijn Geur en Gezondheid gepubliceerd
De GGD-Richtlijn Geur en Gezondheid is gepubliceerd. Het RIVM heeft de GGD-richtlijn Geurhinder uit 2002 herzien. De GGD gebruikt de richtlijn om burgers en overheidsdiensten te adviseren over geursituaties. Bijvoorbeeld of stank gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid, of de gemelde gezondheidsklachten samenhangen met de geur, wat de oorzaak is van de klachten en hoe […] lees meer
12 maart 2015 - Groningen presenteert provinciale gezondheidskaarten
Gedeputeerde Mark Boumans presenteerde op donderdag 12 maart tijdens het congres ‘De winst van Open Data’ de provinciale gezondheidskaarten. Deze digitale kaarten bestaan uit open data. De onderliggende gegevens zijn vrij voor iedereen te gebruiken. De data op de gezondheidskaarten gaan over de kwaliteit van lucht en geluid in de leefomgeving in de provincie Groningen. […] lees meer
06 maart 2015 - Commissie m.e.r. lanceert digitale Handreiking gezondheid in milieueffectrapportage
Vrijdag 6 maart 2015 lanceerde de Commissie m.e.r. de digitale Handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat zien hoe je gezondheid meeneemt in ruimtelijke plannen en projecten. Voorbeelden op de site zijn wegen, veehouderijen en windenergie. De site geeft praktische tips, verwijst naar goede voorbeelden en achtergrondinformatie. In 2015 bouwt de Commissie de handreiking in […] lees meer
08 januari 2015 - Evaluatie normen voor gezonde en veilige leefomgeving
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van normen voor de omgevingskwaliteit en is daarbij nagegaan in hoeverre deze normen bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij is gelet op hoe de normen zich tot elkaar verhouden, hoe goed ze zijn onderbouwd en hoe ze uitpakken in de praktijk. In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet […] lees meer
09 juli 2014 - Nieuwe Strategie Gezondheid en Milieu Provincie Groningen
De nieuwe Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016 is vastgesteld door GS Groningen. Het doel is en blijft het verminderen en voorkomen van negatieve gezondheidseffecten. De geur van bedrijven, het geluid van het wegverkeer en luchtverontreiniging krijgen de hoogste prioriteit. Uitvoeringsprojecten bestaan onder andere uit het gericht inzetten van elektronische neuzen voor monitoring van de geurbelasting […] lees meer
04 juli 2014 - Internetconsultatie Wetsvoorstel dierenaantallen en gezondheid
Via internet kan tot 14 juli gereageerd worden op het wetsvoorstel, dat tot doel heeft het aantal dieren te reguleren in het belang van de volksgezondheid. Provincies en gemeenten krijgen hiertoe de mogelijkheid als een relatie aangetoond is tussen gezondheidsrisico's en het aantal dieren in een aangewezen gebied. Het gaat om zoönosen, geur, fijnstof en endotoxinen. lees meer
26 november 2013 - Milieu en gezondheid op de kaart gezet
Provincie Utrecht zet Milieu en Gezondheid op de kaart. In een artikel in tijdschrift Milieu beschrijven Marieke Theeuwen en Tilly Fast hoe met GES milieu en gezondheid bespreekbaar wordt gemaakt en een rol kan spelen bij keuzes in beleid of uitvoering. Zo zijn er gezondere locaties voor woningbouw gezocht, extra maatregelen bij knelpunten langs infrastructuur onderbouwd en de leefkwaliteit verhoogd bij de inrichting van een gebied. lees meer