nieuws

28 mei 2013 - Werkconferentie Gezondrondom sluit Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid af
De Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid bracht disciplines bijeen om ‘gezond te ontwerpen’, droomde van een overvolle Atlas van de Leefomgeving en ‘ging’ voor een gezond binnenmilieu op scholen en in woningen. Op woensdag 15 mei is dit afgesloten met de werkconferentie Gezondrondom om van elkaar te horen en te zien wat al dat werk heeft opgeleverd. En natuurlijk om advies en inspiratie op te doen voor de toekomst. lees meer
20 november 2012 - Handboek GES 2012 verschenen
Het Handboek GES 2012, gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming, is verschenen. Nieuw onderzoek naar de relatie gezondheid en milieu, gewijzigde wetgeving en praktijkervaring noodzaakten om het handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving te actualiseren. lees meer
27 augustus 2012 - Roet nu met CAR te berekenen
Concentraties roet in de lucht kunnen nu worden berekend met CAR versie 11. Roet is vermoedelijk een betere indicator voor fijn stof afkomstig van verkeer en daaraan gerelateerde gezondheidseffecten dan bijvoorbeeld PM10. De berekeningen zijn vooral geschikt om effecten van verkeersmaatregelen te vergelijken. lees meer
02 juli 2012 - Handleiding geur beschikbaar
De Handleiding geur beschrijft het proces hoe het bevoegd gezag kan komen tot een aanvaardbaar hinderniveau voor geur van industrie en bedrijven die geen veehouderij zijn. lees meer
01 april 2012 - Ontwerp structuurvisie provincie Utrecht en Plan-MER ter inzage
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 20 maart jl. de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 vastgesteld en de daarvoor opgestelde plan-MER (Milieu Effect Rapportage) aanvaard. In de plan-MER zijn de resultaten van de Gezondheidseffectscreening (GES)-methode gebruikt om de effecten op milieu en gezondheid voor mogelijke woningbouw op verschillende locaties te beschrijven. lees meer
23 december 2011 - Gezondheid in MER
Hoe kan gezondheid in MER of planvorming in beeld gebracht worden? Hier heeft zich een groep van GGD'en en RIVM over gebogen. Het resultaat is een handzaam overzicht van methoden, van kwalitatief tot kwantitatief. De voor- en nadelen, hoe, wanneer en de voorwaarden waaronder ze toegepast kunnen worden en links naar voorbeelden zijn hierin opgenomen. lees meer
02 oktober 2011 - iBike en jij?
Fietsen is niet alleen leuk, maar ook nog eens erg goed voor de gezondheid, portemonnee èn frisse lucht! Daarom lanceert de Milieudienst Midden-Holland een opvallende publiekscampagne om inwoners van de regio op een leuke manier te stimuleren om vaker de fiets te pakken: iBike, en jij? lees meer
22 september 2011 - Handboek GES Stad & Milieu geactualiseerd
Het Ministerie van I&M geeft opdracht om het Handboek GES Stad & Milieu te actualiseren. Nieuw onderzoek, wetgeving en praktijkervaring noodzaken hiertoe. Het nieuwe handboek verschijnt medio 2012. lees meer
Milieuatlas Stedendriehoek online 03 maart 2011 - Milieuatlas Stedendriehoek online
Op 3 maart jl. is de online Milieuatlas Stedendriehoek officieel geopend door de burgemeester van Brummen in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder bij de regio Stedendriehoek. Deze digitale milieuatlas is een nieuw instrument waarmee inwoners van de regio Stedendriehoek digitaal informatie kunnen ophalen over milieuonderwerpen in hun eigen leefomgeving. De atlas geeft informatie weer van en […] lees meer
08 februari 2011 - Geurplatform door de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) opgericht
In vervolg op het landelijke geurcongres dat op 16 september 2010 is gehouden in Deventer is het Geurplatform door de VVM opgericht. Het geurcongres maakte de balans op van 15 jaar stankbeleid. Die valt louter kijkend naar de cijfers positief uit: de impact van geurhinder in zijn totaliteit is afgenomen. Het terugdringen van geurhinder door […] lees meer