nieuws / Evaluatie normen voor gezonde en veilige leefomgeving

Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van normen voor de omgevingskwaliteit en is daarbij nagegaan in hoeverre deze normen bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij is gelet op hoe de normen zich tot elkaar verhouden, hoe goed ze zijn onderbouwd en hoe ze uitpakken in de praktijk.

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Ook normen voor de kwaliteit van de leefomgeving vallen onder de stelselherziening.
In Nederland geldt als uitgangspunt dat onnodige belasting van de omgevingskwaliteit moet worden vermeden. Mens en milieu worden tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte risico’s beschermd. In de afgelopen decennia is het dankzij deze uitgangspunten en door gebruik te maken van normen, gelukt om ons land op veel terreinen schoner, gezonder en veiliger te maken.
Wel blijkt dat het geheel van normen ingewikkeld is. Er kan niet snel inzichtelijk worden gemaakt hoe de normen eraan bijdragen dat de doelen gezondheid en veiligheid worden behaald. Dit komt enerzijds omdat er geen eenduidig praktijkgericht beeld is van wat we onder deze doelen verstaan. Anderzijds doordat normen op uiteenlopende manieren zijn bepaald en op verschillende manieren worden gebruikt. De normen houden bovendien geen rekening met een opeenstapeling van risico’s, terwijl die zich in de praktijk wel voordoet.

 
Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet HoofdrapportGezondheid en veiligheid in de Omgevingswet Bijlagenrapport nieuws