nieuws / Internetconsultatie Wetsvoorstel dierenaantallen en gezondheid

Het wetsvoorstel dierenaantallen en gezondheid heeft als doel aantallen dieren te reguleren in het belang van de volksgezondheid. De regeling biedt een provincie of gemeente een wettelijke mogelijkheid om in aangewezen gebieden grenzen te stellen aan het totaal aantal dieren in het gebied en per veehouderijlocatie. Dit kan als op basis van een risicoanalyse is onderbouwd en aangetoond dat er een relatie is tussen gezondheidsrisico’s voor de mens en het aantal dieren in een aan te wijzen gebied. Het gaat om gezondheidsrisico’s in brede zin zoals zoönosen, geur, fijnstof en endotoxinen.
Deze wettelijke voorziening is aanvullend op het omgevingsrecht en de regels die zijn vastgesteld met het oog op dierziektebestrijding, en maakt het mogelijk sturende maatregelen te nemen ten aanzien van dieraantallen.
Het voorstel is aangekondigd in het kabinetsstandpunt Omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte. Gesteld wordt, dat hoewel er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis bestaat over de relatie tussen dieraantallen en risico’s voor de volksgezondheid, het wenselijk is met een wettelijke voorziening te komen. Hiermee kunnen provincies en gemeenten in een later stadium vanuit een oogpunt van volksgezondheid beperkingen stellen aan het aantal dieren of de intensiteit waarin dieren worden gehouden.
Verwacht wordt dat de regeling een bijdrage levert aan het, uit oogpunt van preventie, beheersen van risico’s voor en het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan de volksgezondheid als gevolg van de effecten van grote dieraantallen op veehouderijen.
Via een internetconsultatie kan tot 14 juli gereageerd worden op het wetsvoorstel. (zie www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_dieraantallen_en_volksgezondheid)

nieuws