publicaties / Omgevingsvisie Meierijstad; Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport – Commissie MER, 3440, 2020

Meierijstad is een relatief jonge gemeente met drie grotere kernen. De gemeente wil de omgevingsvisie baseren op dat wat wettelijk nodig is, en het bestaande gemeentelijk beleid grotendeels overnemen, maar heeft tegelijkertijd nieuwe ambities benoemd in diverse documenten waaronder het Koersdocument en het coalitieakkoord. De gemeente heeft de Commissie advies gevraagd, over wat er in het milieueffectrapport voor de visie moet komen.

De Commissie adviseert, om in kaart te brengen hoe de leefomgeving van Meierijstad erbij staat, waar nodig gebiedspecifiek. Dit kan namelijk anders zijn per kern of per landschapstype. Zo wordt inzichtelijk of het huidige omgevingsbeleid, dat men voort wil zetten, nog voldoet. Of dat extra maatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld mobiliteit of gezondheid. Ook kan voor nieuwe opgaven, zoals energietransitie, worden gekeken hoe en waar deze ingepast worden. Zo wordt in het rapport straks duidelijk aan welke knoppen de gemeente kan draaien om de eigen doelen te bereiken.

Advies reikwijdte en detailniveau MER Omgevingsvisie Meierijstad

publicaties