publicaties / Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport varkenshouderij Sebava BV te Kapel-Avezaath. Commissie MER, 3363, 2019

Initiatiefnemer Sebava B.V. wil een varkenshouderij aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 28.860 varkens. Voordat de Provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft – namens de provincie Gelderland – de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Het milieueffectrapport moet de gevolgen van het nieuwe bedrijf voor de leefomgeving, volksgezondheid, natuur en landschap in beeld brengen, en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om deze effecten te verminderen. Daarnaast adviseert de Commissie speciale aandacht te besteden aan maatregelen voor brandveiligheid en dierenwelzijn.
Het rapport dient ook als communicatiemiddel voor de omgeving. Daarom vraagt de Commissie specifiek aandacht voor de leesbaarheid voor niet-ingevoerde lezers. Zij adviseert de effecten niet alleen te beschrijven ten opzichte van de eerder vergunde situatie (vóór de brand), maar ook ten opzichte van de huidige feitelijke situatie (geen varkenshouderij), zodat duidelijk wordt wat er voor de omgeving verandert.

Advies over reikwijdte en detailniveau van het MER varkenshouderij Sebava BV te Kapel-Avezaath

 

publicaties