publicaties / Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Omgevingsvisie Zuid-Holland. Commissie MER, 3351, 21 december 2018

De provincie Zuid-Holland werkt aan de Omgevingsvisie. De visie is een samenvoeging van bestaand beleid zoals de visie Ruimte en Mobiliteit, het Milieubeleidsplan en het Waterplan. De nieuwe omgevingsvisie bevat geen nieuw beleid. Daarnaast wil de provincie beslissen over drie beleidsverrijkingen 1. Rijke groenblauwe leefomgeving, 2. Juiste kantoor op de juiste plek en 3. Verstedelijking en wonen. Voordat Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een Leefomgevingstoets. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd dit rapport te beoordelen.

Uit de Leefomgevingstoets spreekt een groot realisme. Duidelijk is dat met het in de toekomst doortrekken van het bestaand beleid, de (milieu)ambities niet worden gehaald en de leefomgeving en natuur sterk onder druk staan. De provincie wil de omgevingsvisie de komende twee jaar verder uitwerken met nieuw beleid. De Commissie adviseert voorafgaand aan het besluit duidelijk aan te geven wat de provincie nú besluit over de visie en wat later. Geef daarom ook aan hoe en met welke stappen de visie in de toekomst verder uitgebouwd wordt met nieuw beleid. Daarnaast ontbreekt onder andere de onderbouwing van de milieuscores, waardoor scores niet herhaalbaar en controleerbaar zijn. Hierdoor kan de provincie daar nu en in de toekomst nog geen rekening mee houden. De Commissie adviseert de leefomgevingstoets hierop aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie en de beleidsverrijkingen.

Meer informatie: Commissie m.e.r.

 

Toetsingsadvies over het MER Omgevingsvisie Zuid-Holland (0,8 mB)

publicaties