publicaties / GES 2018 Handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving

Gezondheidseffectscreening (GES) is een screeningsmethode om de blootstelling aan diverse milieuaspecten met verschillende gezondheidseffecten, ook onder grenswaarden, gezondheidskundig te kunnen beoordelen en onderling te vergelijken en op kaarten weer te geven. Een GES kan gezondheid in beeld brengen bij ruimtelijke besluiten of planvorming en het opstellen van een omgevingsvisie.

GES-contourkaarten geven aan waar de gezondheid van (toekomstige) bewoners meer, minder of niet beïnvloed zal worden en kunnen behulpzaam zijn bij het plannen van nieuwe ontwikkelingen en een gezonde inrichting van de leefomgeving.

De woningkaarten geven aan waar gezondheidskundige knelpunten zijn: clusters van woningen met een hoge GES-score. Duidelijk wordt waar gezondheidswinst te behalen is. Met GES kunnen planvarianten, scenario’s en gebieden gezondheidskundig met elkaar vergeleken worden.

Dit handboek bevat de achtergronden en de handleiding voor het uitvoeren van een kwantitatieve lokale gezondheidseffectscreening. Voortschrijdend inzicht en ervaringen met het instrument GES hebben inmiddels geleid tot de zevende update (versie 1.7).
De in versie 1.7 opgenomen belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Module Buisleidingen en externe veiligheid is toegevoegd;
  • De GES-scores voor luchtkwaliteit zijn op basis van WHO-advieswaarden naar beneden bijgesteld;
  • Vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet en de verschillende AMvB’s is in elke module kort aangegeven tot welke wijzigingen dit leidt in normstelling, procedures, regelgeving of beleid;
  • Mogelijke maatregelen en effectiviteit zijn per module aangevuld. Als leidraad zijn hiervoor de Beoordelingskaders Gezondheid en Milieu en de GGD/RIVM Richtlijnen Medische Milieukunde gebruikt.

 

Handboek GES 2018 (5 mB)

publicaties