publicaties / Wat moet en kan de provincie doen aan een gezonde leefomgeving – een verkenning. T. Fast, Fast Advies i.o.v. IPO, december 2017

Met de komst van de Omgevingswet komt gezondheid nadrukkelijker naar voren ook als afwegingsgrond voor het bepalen van normen. Het IPO wilde daarom weten wat de provincies moeten en kunnen doen aan een gezonde leefomgeving en op basis daarvan advies wat er op hun Meerjarenagenda zou moeten staan.

Wat provincies moeten doen gaat vooral over beschermen van de gezondheid. Het betekent voldoen aan normen en is vastgelegd in wet- en regelgeving. De komst van de Omgevingswet verandert daar niet veel aan. Maar voldoen aan normen biedt geen (volledige) bescherming tegen gezondheidseffecten. Wat kunnen provincies doen om onder de normen te komen èn wat om gezondheid te bevorderen.

In een snelle inventarisatieronde langs provincies blijkt dat provincies al heel veel doen aan een gezonde leefomgeving. Provincies hebben verschillende ambities, maar elke provincie grijpt mogelijkheden. Maar het blijft vaak toch een zoektocht hoe gezondheid te verankeren. Belangrijke instrumenten zijn de Omgevingsverordening en Omgevingsvisie, gericht op een gezonde en veilige leefomgeving. Maar hoe werk je ambities uit in concrete doelstellingen, programma’s en activiteiten voor een gezondere leefomgeving? Welke instrumenten of samenwerkingen werken wel en welke niet? Er is behoefte aan een overzicht van alle mogelijkheden. De korte verkenning wordt als eerste inspirerende aanzet gezien. Naar gelang de ambities kan een provincie zelf bepalen van welke mogelijkheden gebruik gemaakt gaat worden. Gepleit wordt voor aanvulling van dit overzicht.

De Omgevingswet biedt meer sturingsmogelijkheden. Er kunnen bijvoorbeeld omgevingswaarden opgesteld worden, maar alleen als er een provinciaal belang is. Er moet gemonitord worden en er moeten maatregelen genomen worden als ze niet gehaald worden. Eenvoudig is dit niet. De provincies hebben behoefte om nader uit te zoeken, hoe, wanneer wel en wanneer niet omgevingswaarden en andere sturingsmogelijkheden zoals milieunormen ingezet kunnen worden en wat de juridische houdbaarheid is.

Provincies zoeken kennis en ervaring over hoe te werken aan een gezonde leefomgeving bij elkaar, maar alleen op ad-hoc basis.Er is behoefte aan een platform, waar structureel kennis, ervaring en ‘best-practices’ uitgewisseld kunnen worden. Bekeken wordt of hierbij aangehaakt kan worden bij het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid.

 

Wat moet en kan de provincie doen aan een gezonde leefomgeving (2 mB)

publicaties