publicaties / Omgevingsvisie Limburg; Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport – Commissie MER, 3407, 2020

De provincie Limburg wil één integrale omgevingsvisie voor de toekomst van Limburg opstellen, met daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving. De provincie wil ook breder kijken en ingaan op bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over de omgevingsvisie adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage een stappenplan te gebruiken. Bepaal eerst de ambities op basis van bestaande opgaven als de energietransitie, evaluatie van bestaand beleid, en een ‘foto’ van de Limburgse leefomgeving. Vertaal de ambities vervolgens in toetsbare doelen en onderzoek welke opties er zijn om de doelen te halen. Breng daarna de samenhang tussen de opties in beeld om enkele onderscheidende alternatieven op effecten te toetsen. De ambities van de provincie kunnen spanningen over de beschikbare (milieu)ruimte opleveren en vragen om bestuurlijke keuzes. Met het doorlopen van de stappen wordt duidelijk om welke keuzes het gaat en welke milieugevolgen ze hebben.

Advies reikwijdte en detailniveau MER omgevingsvisie Limburg

publicaties