publicaties / Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij Rijksstraatweg 61c Buurmalsen – Commissie MER, 3386, 2019

Maatschap G.J. Lagerweij en A.C. Lagerweij-Speijer wil haar pluimveehouderij aan de Rijksstraatweg 61c in Buurmalsen uitbreiden. Naast de twee bestaande stallen worden twee nieuwe stallen gebouwd, waardoor het aantal legkippen toeneemt van maximaal 59.300 naar maximaal 119.100. Voordat het College van B&W van de gemeente West-Betuwe besluit over de wijziging van het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het College heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Toetsingsadvies

De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten voldoende beschrijft voor een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan. Het rapport laat zien dat de uitbreiding van het bedrijf zal leiden tot toename van de uitstoot van fijn stof, geur en ammoniak vergeleken met de huidige situatie. De effecten daarvan op de leefomgeving en volksgezondheid zijn echter klein, vooral omdat er in  de directe omgeving geen woningen of andere gevoelige bestemmingen zijn.

Het rapport wordt in een later stadium ook gebruikt voor het besluit over de omgevingsvergunningen, die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe stallen. Voor dit besluit is nog aanvullende informatie nodig over mogelijke maatregelen aan de stallen die de uitstoot van fijn stof en geur verminderen.

publicaties